Rzeczownik <em>demoralizacja</em> w polskim dyskursie parlamentarnym
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

demoralizacja
semantyka
aksjolingwistyka
badania korpusowe

Jak cytować

Lisczyk, K. (2022). Rzeczownik demoralizacja w polskim dyskursie parlamentarnym. Polonica , 42 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.42.7

Abstrakt

Cel artykułu stanowi próba odpowiedzi na pytania: jak w ostatnim stuleciu zmieniały się konteksty użycia rzeczownika demoralizacja w polskim dyskursie parlamentarnym oraz jakie konkretnie reguły postępowania muszą zostać przekroczone, aby pewne działania lub postawy można było określać tym mianem. Analizom zostało poddanych 1885 zdań pozyskanych z zasobów Korpusu Dyskursu Parlamentarnego, wygłoszonych podczas posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu RP oraz posiedzeń komisji od 1919 r. do końca czerwca 2022 r. Materiał został podzielony na trzy okresy (1919–1939, 1945–1989, 1990–2022), a następnie omówiony ze względu na tematy, z którymi łączono w poszczególnych przedziałach czasowych zjawisko demoralizacji. Badania ukazały, że rzeczownik demoralizacja nazywa istotne w danych okresach problemy dotyczące naruszania norm prawnych, społecznych i obyczajowych, może też służyć celom propagandowym lub wzmocnieniu przekazu. Pozostają jednak normy moralne, których naruszenie nie jest określane demoralizacją.

https://doi.org/10.17651/POLON.42.7
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Błachut, J., Gaberle, A. i Krajewski, K. (2007). Kryminologia. Gdańsk: Arche.

Cegieła, A. (2011). Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Czyżowska, N. (2016). Problematyka sensu życia u jego kresu. Medycyna Paliatywna w Praktyce, 10(2), 54–58.

Dec-Pietrowska, J. i Walendzik-Ostrowska, A. (2020). Wokół problematyki edukacji seksualnej w Polsce. Wychowanie w Rodzinie, 23(2), 229–242. doi.org/10.34616/wwr.2020.2.229.242

DzU, 1982, nr 35, poz. 228 – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350228/U/D19820228Lj.pdf (dostęp: 18.07.2022).

DzU, 1921, nr 30, poz. 177 – Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210300177/O/D19210177.pdf (dostęp: 18.07.2022).

Grześkowiak, A. (1984). Reforma postępowania z nieletnimi. Uwagi ogólne na temat materialnoprawnych rozwiązań ustawy z 26.X.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Studia Prawnicze, 1–2, 227-248.

Grześkowiak, K., Krukowski, A., Patulski, W. i Warzocha, E. (1984). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Kania, A. (2016). Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Studia Prawnicze KUL, 3(67), 71–96.

KDP – Korpus Dyskursu Parlamentarnego. https://kdp.nlp.ipipan.waw.pl/ (dostęp: 6.07.2022).

Klimowicz, E. (1996). Normy moralne. W: W. Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych (s. 138). Warszawa: Scholar.

Kołakowska-Przełomiec, H. (1977). Przestępczość i nieprzystosowanie społeczne nieletnich w genezie przestępczości dorosłych. Wrocław–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Ligara, B. (2011). Relacje między językiem ogólnym a językiem specjalistycznym w perspektywie językoznawstwa polonistycznego, stosowanego i glottodydaktyki. LingVaria, 2(12), 163–181.

Machura, P. (2011). Normy moralne, ideały i supererogacja. Folia Philosophica, 29, 277–305.

M.P. 1999 Nr 23 poz. 330 – Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19990230330/T/M19990330L.pdf (dostęp: 18.07.2022).

Ossowska, M. (1957). Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych. Studia Filozoficzne, 3, 80–96.

Ossowska, M. (1970). Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: PWN.

Przesławski, T. (2020). Normy społeczne a współczesny świat wartości. W: T. Przesławski (red.), W poszukiwaniu dobra w perspektywie jednostkowej i społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin dr hab. Krystyny Ostrowskiej (s. 231–250) Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Stanik, J.M. (2007). Proces kryminogenezy a perspektywy i możliwości profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym. W: J.M. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze (s. 11–27). Warszawa: Komandor.

Szczepanik, R. (2008). Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój (s. 161–172). Łódź: Wydawnictwo AHE.

Szczepański, J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Ślipko, T. (1997). Czym są i gdzie bytują obiektywne wartości moralne. Etyka, 30, 107–112.

Tsirigotis, K., Lewik-Tsirigotis, E. i Baster, B. (2012). Przestępczość nieletnich – główne teorie wyjaśniające zjawisko. Pedagogika Rodziny, 2(3), 83–98.

Zgółka, T. (2021). Znaczenie rzeczownika „demoralizacja”. https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:znaczenie-rzeczownika-demoralizacja&catid=44&Itemid=208 (dostęp: 14.07.2022).

Źródło internetowe

http://clip.ipipan.waw.pl/PPC (14.07.2022).

Downloads

Download data is not yet available.