Nowy słownik polsko-łaciński. Propozycje założeń
PDF

Słowa kluczowe

słownik polsko-łaciński
projekt słownika
leksykografia latynistyczna
leksykografia dwujęzyczna

Jak cytować

Kardas, K. (2015). Nowy słownik polsko-łaciński. Propozycje założeń. Polonica, 35, 61–70. https://doi.org/10.17651/POLON.35.5

Abstrakt

This paper focuses on presenting the most important, as it seems, lexicographical assumptions for a new Polish-Latin dictionary, that can be used, if the works on it will ever start. The main contained there ques- tions deals with problem of potential target user (basing on his own experience as a translator, author of pa- per suggest to aim new dictionary at two kinds of people: professionals (philologists, translators etc.) and non-educated in Latin, and also gives some guidelines, how practically join the needs of both types of users), selection of Polish lexemes for its word-list and possible parts of its macrostructure. Presented assuptions had been work out using the ideas of great Polish lexicographers and also bases on observations of modern languages’ dictionaries (and history of Polish lexicography) with special regard for unique character of Latin as a target language in dictionary. Secondary aim of paper is to point out as a problem the lack of adequate dictionary of this kind on Polish lexicographic market.

https://doi.org/10.17651/POLON.35.5
PDF

Bibliografia

Abramowiczówna Z., Appel W., 2006, Słownik polsko-starogrecki, Toruń.

Babecki J., Dąbrowska B., 1978, Słownik lekarski polsko-łaciński, Warszawa.

Bańko M., 1994, Rzemiosło leksykografa, Wydawca 11–12, s. 20–22. — 2001, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa.

Baron A., 1991, Repertorium Linguae Latinae, Kraków.

Bielikowicz A., 1863–1866, Słownik polsko-łaciński, Kraków.

Bogusławski A., 1988, Dwujęzyczny słownik ogólny. Projekt instrukcji z komentarzami, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Wrocław, s. 19–65.

Dąbrowska B., 1990, Słownik medyczny polsko-łaciński, Warszawa.

Dubois J., Dubois C., 1971, Introduction a la lexicographie: le dictionnaire, Paris.

Grzegorczyk P., 1967, Index Lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich, Warszawa.

Koncewicz Ł., 91929, Nowy słownik podręczny łacińsko-polski, Lwów.

Kopia H., 1926, Kieszonkowy słownik języków łacińskiego i polskiego, Berlin.

Korpanty J. (red.), 2001–2003, Słownik łacińsko-polski, Warszawa.

Kruczkiewicz B. (red.), 1907, Słownik łacińsko-polski, Kraków.

Lew R., 2004, Which dictionary for whom? Receptive use of bilingual, monolingual and semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English, Poznań.

Linde - Usiekniewicz J., 2011, Polszczyzna w leksykografii dwujęzycznej — dylematy i postulaty, [w:] Problemy leksykografii. Historia — metodologia — praktyka, red. W. Gruszczyński, L. Polkow - ska, Kraków, s. 105–121.

Menge H., 1903, Taschenwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache, Berlin.

Nida E., 2009, Zasady odpowiedniości, [w:] Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kra ków, s. 53–69.

Niemiec R., 1946, Praca nad słownikiem polsko-łacińskim, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności XLVI, 9, Kraków, s. 235–237.

OLD — Oxford Latin Dictionary, red. P.G.W. Glare, Oxford 1968–1982.

Pianko G., Piszczek Z. (red.), 1958–1962, Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa.

Piotrowski T., 1989, The bilingual dictionary — a manual of translation or a description of lexical semantics, [w:] red. Z. Saloni, Studia z polskiej leksykografii współczesnej III, Białystok, s. 41–52. — 1994, Z zagadnień leksykografii, Warszawa.

Plezia M. (red.), 1959–1979, Słownik łacińsko-polski, Warszawa.

Plezia M., 2001, Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce, [w:] M. Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków, s. 71–111.

Safarewicz J., 1981, Polska postać łacińskich i greckich starożytnych imion własnych, Język Polski LXI, s. 239–249.

Stańczak M., 2007, Filologia klasyczna — nauka czy sztuka, [w:] Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi. Współczesne metody badania kultury antycznej, red. J. Kwapisz, K. Rzepkowski, W. Sygowska-Pietrzyk, Warszawa, s. 107–113.

Stowasser J.M., 1894, Lateinisch-Deutsches Schulworterbuch, Wien.

Tomaszczyk J., 1979, Dictionaries: users and uses, Glottodidactica XII, s. 103–119.

Węclewski Z., 31927, Słownik łacińsko-polski do autorów klasycznych, Lwów.

Winniczuk L. (red.), 1994, Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa. — 132011, Mały słownik polsko-łaciński, Warszawa.

Wojan K., 2013, Z polsko-łacińskiej leksykografii przekładowej. Cz. I. Bibliografia słowników z językiem łacińskim za lata 1964–1989 w układzie chronologicznym, Symbolae Philologorum Posnanien - sium Graecae et Latinae XXIII/1, s. 161–191.

Żmigrodzki P., Nowak T., U l i t z k a E., 2005, O świadomości leksykograficznej kandydatów na polonistów (na podstawie badań ankietowych), Poradnik Językowy 5, s. 3–21.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.