[1]
Rymut, K. 1982. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres I VI 1979—31 V 1980). Polonica. 7, (grudz. 1982), 287.