(1)
Grzegorczykowa, R. Miejsce Derywacji Przymiotnikowej W Semantycznym Opisie języka. Polonica 1983, 8, 49-55.