(1)
Rymut, K. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres 1 VI 1980—30 V 1981). Polonica 1983, 8, 293.