(1)
Rymut, K. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za Okres I VI 1979—31 V 1980). Polonica 1982, 7, 287.