(1)
Urban, M. Czy wyróżniać Homonimiczne Sufiskalne Formanty Przymiotnikowe?. Polonica 2001, 21, 259-268.