Grzegorczykowa, R. (1983). Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka. Polonica, 8, 49–55. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/160