Bańko, M. „Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик”. Polonica, t. 12, grudzień 1986, s. 264-9, https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/573.