Tom 14 (1989): Tom XIV
Tom XIV

Numer dostępny na stronie: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=83193

Rozprawy

R. Lipczuk
5-12
Znaczenie leksykalne w świetle semantycznej teorii użycia
J. Sambor
13-31
Struktura kwantytatywna wyrazów polisemicznych w słowniku, czyli o tzw. prawie Kryłowa (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)
M. Grochowski
33-44
O pojęciu groźby
J. Reszka
45-65
Cechy semantyczne i składniowe wybranych wyrażeń komunikujących niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy (narzeka, utyskuje, skarży się, żali się)
K. Sikora
67-76
O niektórych przysłówkach przestrzennych w gwarze orawskiej
J. Sambor
77-86
Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów i tzw. słownik umysłowy człowieka (uwagi na marginesie Podstawowego słownika frekwencyjnego języka polskiego)
I. Kamińska-Szmaj
87-120
Charakterystyka statystyczno-stylistyczna części mowy (na materiale Polskiego słownika frekwencyjnego)
A. Galasińska
121-141
Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna
A. Tombińska
143-155
Z zagadnień semantyki galicyzmów
W. Morawski
157-166
Problematyka adaptacji paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów angielskich w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie
B. Nykiel-Herbert
167-173
Sekwencje samogłoskowe w procesie przyswajania zapożyczeń w języku polskim
A. Kałkowska
175-182
Morfologiczne uwarunkowania przekształceń składni czasownika (Uwagi o składni czasowników staropolskich)
M. Wiśniewski
183-190
tatus gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu duszno, wolno, nieprzyjemnie
B. Nykiel-Herbert
193-201
Jeszcze raz o uniwerbizacji