O nazwach klubów biegowych

Agnieszka Kijak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań                                               

pdf icoPełny tekst (pl) 

Polonica 35, s.199-207                                                                        

doi: http://dx.doi.org./10.17651/POLON.35.16

Abstrakt

The subject of the article is an attempt to describe the running team names: the structure and the meaning. This category of onyms is new and connected with popularity of running. A basis is the material collected during the marathons in 2014.

Keywords

onomastics, ideonims, chrematonyms, running team names, marathon.

Słowa kluczowe

onomastyka, ideonimy, chrematonimy, nazwy klubów biegowych, maraton.

Bibliografia:

Słowniki i encyklopedie

 • A n u s i e w i c z J., S k a w i ń s k i J., 2000, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 2000.
 • SFWP: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa 2001.
 • NSJP: Nowy słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2005.
 • Gruchmanowa M., Wa l c z a k B. (red.), 1999, Słownik gwary miejskiej Poznania, wyd. II z suplementem, Warszawa–Poznań.
 • R z e t e l s k a - F e l e s z k o E. (red.), 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków.
 • SFJP: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1968.
 • Słownik języka polskiego PWN (dostęp online: www.sjp.pl).
 • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, War - szawa 2005.

Artykuły i monografie

 • B r e z a E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Rzetelska-Feleszko (red.) 1998, s. 343–361.
 • Dunaj B., 2007, Teoretyczne problemy onomastyki sportowej. Sposoby identyfikacji klubów, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków, s. 489–494.
 • Gałkowski A., 2007, Socjoideonimy a chrematonimy — miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [w:] Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieś likowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, s. 495–508.
 • — 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.
 • J a k u s - B o r k o w a E., 1987, Nazewnictwo polskie, Opole.
 • J a r u s z e w s k i K., 2000, Nazewnictwo polskich klubów i organizacji sportowych, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz.
 • K i j a k A., w druku, Dlaczego bieg powinien mieć nazwę i co ona o nim mówi? (na podstawie nazw zawodów biegowych rozegranych w Wielkopolsce w 2014 roku), [w:] M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców 3.
 • K o s y l C., 1993, Chrematonimy, [w:] Współczesny język polski, t. 2, red. J. Bartmiński, Wrocław.
 • L i c a Z., 2005, Nazwy pomorskich klubów piłki nożnej, [w:] Nazwy pogranicza, red. J. Ignatowicz- -Skowrońska, Szczecin, s. 379–387.
 • Wi l c z y ń s k i W., 1999, O nazwach polskich klubów piłkarskich występujących w ekstraklasie w latach 1927–1998, Prace Językoznawcze I, Olsztyn, s. 116–127.
 • Z a l e j a r z K., 2007, Nazwy drużyn piłkarskich w grze internetowej Hattrick, Poznańskie Studia Polonis - tycz ne 14, s. 105–116.

Save