Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”

DANIEL ZIEMBICKI

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

pdf icoPełny tekst (pl)  

Polonica 38, s.1-16

doi: http://dx.doi.org./10.17651/POLON.38.7

Abstract

Controversies around the interpretation of utterances as Nie sądzę, że p, ja to wiem (I don’t believe that p, I know it)

The subject of the paper are such types of utterances as Nie sądzę, że p, ja to wiem (I don t believe that p, I know it). In particular, interpretive controversies of this kind of utterances are discussed. The applied research method consists in a comparative analysis of the collected language material. Moreover, the present-ed extensive empirical material confirms the thesis that such utterances are indeed corrective. The conclu-sions from the analyses support the thesis that the classical definition of knowledge (of justified true belief) is internally contradictory due to the fact that verb wiedzieć, że_ (know that_) is defined by a non-factive verb być przekonanym, że_ (be convinced that_).

Słowa kluczowe

semantyka, faktywność, wiedza, czasowniki epistemiczne, zdania korygujące.

Keywords

semantics, factivity, knowledge, epistemic verbs, corrective sentences.

Bibliografia

Bogusławski A., 2016, Kolejna glosa do rozważań wokół pojęcia wiedzy i jej stosunku do niealetycznych stanów mentalnych, Linguistica Copernicana 13, s. 67-86.

Ciecierski T., 2013, Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii, Warszawa.

Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.

Gettier E., 1963, Is justified true belief knowledge?, Analysis 23.6, s. 121-123.

Hazlett A., 2012, Factive Presupposition and the Truth Condition on Knowledge, Acta Analytica 27, nr 4, s. 461-478.

Kiparsky P., Kiparsky C., 1971, Fact, [in:] Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology, ed. by D.D. Steinberg, L.A. Jakobovits, s. 345-369.

Lehrer K., 2015, Theory of knowledge, Colorado.

Ożóg K., 1990, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej: wybrane zagadnienia, Kraków.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Prze-piórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., Wydawnictwo PWN.

Pritchard D., 2013, What is this thing called knowledge?, London-New York.

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.

Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.

Żabowska M., 2008, Leksykalne sygnały korekty wypowiedzi, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. IV: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra, s. 131-141.