Tom I – 1975

 

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

K. Pisarkowa: Pragmatyczny składnik kompetencji językowej

W. Lubaszewski: Lingwistyka komputerowa: Próba definicji

L. Dukiewicz: Cechy prozodyczne i audytywna rozróżnialność niektórych wypowiedzi pytajnych i kontynuatywnych oraz nie zakończonych i zakończonych w języku polskim

A. Basara: Dyftong wokaliczny czy o z konsonantyczną protezą labialną?

H. Mierzejewska: Afatyczne kłopoty z dźwiękiem mowy

H. Tomaszewska: O funkcjonowaniu morfemów fleksyjnych w afazji

H. Zduńska: Przyswajanie wyrazów francuskich w mowie górników polskich zamieszkałych w północnej Francji

Z. Topolińska: Grupa imienna gramatycznie wiązana przez czasownik a semantyczna interpretacja tekstu

M. Grochowski: Zależności semantyczne między czasownikiem i wyrażeniem lokatywnym

M. Nowak-Franckowska: Z dystrybucji określników temporalnych. Określnik temporalny a krótkość czasownika

B. Bojar: Polskie czasowniki z wbudowanym argumentem

J. Twardzikowa: O intencji nadawcy w aspekcie następstwa czasu

M. Szupryczyńska: Typy predykatów wyrażonych przymiotnikiem ze względu na kształt syntaktyczny wiązanych przez nie wyrażeń argumentowych

A. Orzechowska: Właściwości gramatyczne skrótowców polskich

M. Szymczak: Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych

M. Karaś: Kształtowanie się polskiego systemu czasów na tle ogólnosłowiańskim

A. Grzybosiowa, W. Twardzik: Nie znana funkcja nieodmiennego imiesłowu czynnego czasu teraźniejszego w Rozmyślaniu przemyskim

M. Kucała: Składniowe ślady supinum w języku polskim

B. Falińska: Formacje odliczebnikowe w słowiańskim słownictwie tkackim

T. Smółkowa: Wyrazy wychodzące z użycia o okresie ostatnich osiemdziesięciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa)

M. Malec: Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez

K. Rymut: W sprawie jednolitego opracowania nazw miejscowych Polski

 

RECENZJE

A. Basarowa: Polskije govory v SSSR

H. Perzowa: Ioannis Mączyński Lexicon Latino-Polonicum

 

 

 

powrót