Tom X – 1984

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

L. Dukiewicz: Częstość występowania samogłosek i spółgłosek na początku i na końcu wyrazów w polskich tekstach ciągłych

K. Dobrogowska: Śródgłosowe grupy spółgłosek w polskich tekstach popularno-naukowych

S. Karolak: O adiektywizacji

A. Bogusławski: Polskie nieidentyfikacyjne wyrażenia osobowo-referencjalne

M. Grochowski: Projekt klasyfikacji syntaktycznej polskich leksemów nieodmiennych

T. Rittel: Problem osoby trzeciej czasownika

M. Honowska: Grzybnia zaimkowa (Przyczynek do zagadnień spójności tekstu)

M. Honowska: Prawdopodobnie… (Przyczynek do teorii aktu mowy)

I. Bobrowski: Składnia kategorii wzmocnionych – hipoteza Hornsteina i Lightfoota a testy Radforda

E. Jędrzejko, I. Nowakowska-Kempna: Semantyczna struktura predykatów uczuć a konstrukcje pytajne

A. Kałkowska: Problemy językowe tekstu scenicznego (na przykładzie Emigrantów Mrożka)

M. Dąmbski: O pewnym typowym błędzie spotykanym w opisach semantyki języków naturalnych przy użyciu języka logiki

R. Lipczuk: O aprobować i zgadzać się – inaczej

M. Gruchmanowa: O odmianach polszczyzny mówionej w Stanach Zjednoczonych A.P.

D. Bieńkowska: Wybrane problemy stylizacji w Komediantce W. Reymonta

 

SPRAWOZDANIA

R. Grzegorczykowa: Konferencja polsko-szwedzka na temat lingwistyki tekstu

 

RECENZJE

J. Wawrzyńczyk: Przekłady w leksykografii polsko-rosyjskiej a słownikarstwo jednojęzyczne

T. Rokicka: Zaliznjak Andrej Anatoľevič, Grammatičeskij slovar’ russkogo jazyka. Slovoizmenenie

W. Lubaszewski: Frank Y. Gladney, Handbook of Polish

I. Bobrowski: S. Szpakowicz, Formalny opis składniowy zdań polskich

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1983–31 XII 1983)

 

 

powrót