Tom XI – 1985

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: Gramatyka transformacyjna a uogólniona gramatyka struktur frazowych; próba porównania dwóch modeli generatywnych

E. Jędrzejko: Składniowa analiza semantyczna podstawowych leksykalnych jednostek deontycznych musieć, móc, powinien

K. Kleszczowa: Fakultatywność i obligatoryjność wyrażeń argumentowych w konstrukcjach opisujących akt mowy

R. Przybylska: Znaczenia temporalne polskich przyimków

J. Labocha: Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej (cz. I)

K. Ożóg: Wyrazy częste w polszczyźnie mówionej: no, tam

H. Kurek: Kontynuanty a pochylonego w języku mówionym krakowian

H. Lipińska, Uwagi o opisie połączeń form czasownikowych z się w Słowniku języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego

A. Pohl: Grupy wielowyrazowe w słowotwórstwie współczesnego języka polskiego – szkic modelu integracji

J. Zieniukowa: Przedrostki odimienne pochodzenia obcego w nowszych słownikach języka polskiego

P. Wróblewski: O pojmowaniu stylu (uwagi, propozycje)

A. Koronczewski: Zur Funktion des Eigennamen

Z. Kowalik-Kaleta: Prototypes of Surnames in Europe – An Outline of the Problem

 

RECENZJE

B. Dunaj: Halina Zgółkowa, Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i rangowa

W. Gruszczyński, Z. Jurkiewicz: Ludwik Wierzbowski, Algorytmiczny opis fleksyjny współczesnej polszczyzny pisanej

J. Basara: Anton Habovštiak, Atlas slovenského jazyka IV. Lexika, Časť prvá – mapy, Časť druhá – úvod – komentáre – dotazník – indexy

 

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO PAN

S. Urbańczyk: W stronę Instytutu Języka Polskiego PAN (Zakłady Językoznawstwa PAN w latach 1953–1973)

W. Lubaś: Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie

H. Wróbel: Przegląd bibliograficzny prac wykonanych w Instytucie Języka Polskiego PAN

 

 

powrót