Tom XII – 1986

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

K. Żelazko: Profesor Mieczysław Szymczak (5 X 1927–30 IX 1985)

 

ROZPRAWY

K. Kleszczowa: Konstrukcje opisujące cechy osobowości

W. Grzybowski: Próba analizy semantycznej wyrażeń przystaje na (coś) i przychyla się do (czegoś)

S. Urbańczyk: Zgadzać się, przystać na co, przychylić się (Uwagi do artykułu W. Grzybowskiego)

J. Reszka: Analiza semantyczna wybranych jednostek leksykalnych komunikujących pojęcie skargi

E. Staszko-Maniawska: Zróżnicowanie wewnętrzne grupy tak zwanych „rzeczowników ilościowych”

A. Duszak: Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim

H. Wróbel: O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej

C. Piernikarski: Czy człon konstytutywny zawsze reprezentuje grupę na zewnątrz?

A. Lempp: Wojtek ma okulary do szukania. On modal readings of Polish sentences with mieć and a do-phrase

A. Holvoet: Struktury inaktywne w języku polskim

K. Kallas: Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak

M. Wiśniewski: Status gramatyczny słowa temu

M. Skarżyński: Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe

B. Pasternak-Cetnarowska: Derivatives from Adjectival Participles in Polish

J. Serwański: Adaptacja morfologiczna zapożyczeń angielskich: język Polonii a polszczyzna ogólna

J. Labocha: Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II

B. Dunaj: Badanie wariantywności fleksyjnej w polszczyźnie mówionym (na przykładzie form wołacza rzeczowników)

J. Mazur: Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

 

RECENZJE I POLEMIKI

I. Bobrowski: R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze)

R. Tokarski: Odpowiedź autora

M. Bańko: Słownik polskich form homonimicznych

Л. Спасов: Примена на принципите на новата полска дескриптивна граматика во изучувањето на македонскиот jaзик

J. Konieczna-Twardzikowa: María Luz Gutiérrez Araus, Las estructuras sintácticas del español actual

 

KRONIKA

H. Wróbel: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1984–31 XII 1985)

 

 

powrót