Tom XIII – 1988

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

J. Dokurno: Pojęcie winy. Próba analizy semantycznej

E. Jędrzejko: O tzw. wewnętrznej i zewnętrznej konieczności i jej podstawowych wykładnikach leksykalnych

D. Zdunkiewicz: Znaczenie rzeczownika wróg w języku polskim

J. Chojak: O czasowniku zgadzać się na. Głos w dyskusji

M. Ampel-Rudolf: Cechy semantyczne i składniowe przymiotników koloru (na przykładzie przymiotnika zielony i przymiotników określających odcienie)

M. Kawka: Bo metatekstowe

M. Grochowski: Wprowadzenie do analizy syntaktycznej wykrzykników

M. Kallas: Syntaktyczna charakterystyka spójnika ale i lecz oraz spójników zawierających segment ale lub lecz

U. Andrejewicz: O związkach składniowych wołacza w zdaniach współczesnej polszczyzny

K. Waszakowa: Słowotwórstwo rzeczowników obcych – synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych

M. Steffen-Batogowa: Czynniki determinujące strukturę akcentową wypowiedzi polskich w płaszczyźnie percepcyjnej

A. Bogusławski: Preliminaria gramatyki operacyjnej

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

B. Dunaj: Monika Gruchmanowa, Małgorzata Witaszek-Samborska, Małgorzata Żak-Święcicka, Mowa mieszkańców Poznania, Poznań 1986

S. Urbańczyk: Działalność Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w latach 1982–1986

 

KRONIKA

H. Wróbel: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I–31 XII 1986)

H. Wróbel: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I–31 XII 1987)

 

 

powrót