Tom XIV – 1989

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

R. Lipczuk: Znaczenie leksykalne w świetle semantycznej teorii użycia

J. Sambor: Struktura kwantytatywna wyrazów polisemicznych w słowniku, czyli o tzw. prawie Kryłowa (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)

M. Grochowski: O pojęciu groźby

J. Reszka: Cechy semantyczne i składniowe wybranych wyrażeń komunikujących niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy (narzeka, utyskuje, skarży się, żali się)

K. Sikora: O niektórych przysłówkach przestrzennych w gwarze orawskiej

J. Sambor: Prawdopodobieństwo subiektywne wyrazów i tzw. słownik umysłowy człowieka (uwagi na marginesie Podstawowego słownika frekwencyjnego języka polskiego)

I. Kamińska-Szmaj: Charakterystyka statystyczno-stylistyczna części mowy (na materiale Polskiego słownika frekwencyjnego)

A. Gałasińka: Pole leksykalni znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna

A. Tombińska: Z zagadnień semantyki galicyzmów

W. Morawski: Problematyka adaptacji paradygmatycznej zapożyczonych wyrazów angielskich w języku polskim emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie

B. Nykiel-Herbert: Sekwencje samogłoskowe w procesie przyswajania zapożyczeń w języku polskim

A. Kałkowska: Morfologiczne uwarunkowania przekształceń składni czasownika (Uwagi o składni czasowników staropolskich)

M. Wiśniewski: Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu duszno, wolno, nieprzyjemnie

B. Nykiel-Herbert: Jeszcze raz o uniwerbizacji

 

SPRAWOZDANIA

K. Pisarkowa: 25 lat istnienia Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie

A. Kałkowska: Sprawozdanie z konferencji: Wypowiedź w językach słowiańskich (L’énontiation dans les langues slaves) – Paryż 15–18 III 1989

 

RECENZJE

B. Czopek: Eckhard Eggers, Die Phonologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen bis 1500

K. Kowalik: Taliana N. Mołosznaja, Adiektiwnyje słowosoczetanija w sławianskich i bałkanskich jazykach

 

KRONIKA

H. Wróbel: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I–31 XII 1988)

 

 

powrót