Tom XV – 1990

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

M. Honowska: Wartość badań czysto synchronicznych dla obserwacji procesów rozwojowych

E. Jędrzejko: Semantyczno-składniowe właściwości czasowników wnioskowania

P. Żmigrodzki: Semantyczno-składniowy opis czasownika być we współczesnej polszczyźnie

J. Reszka: Znaczenie czasownika wymawiać

M. Szupryczyńska: Współrzędna grupa syntaktyczna niejednorodna formalnie

M. Wiśniewski: O całostkach syntaktycznych typu Jan też we współczesnej polszczyźnie pisanej

I. Bobrowski: Czy istnieje zaimek przymiotny swój i czy ma on mianownik

A. Durand-Deska: Dystrybucja sufiksów imperfektywizujących w języku polskim

K. Waszakowa: Derywacja sufiksalna, paradygmatyczna czy ujemna?

A. Cieślikowa: Rodzaje ekspresji w tworzeniu nazw osobowych

W. Morawski: Przykłady adaptacji słowotwórczej wyrazów angielskich w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

M. Zarębina: Porównania w „Anielce” i „Placówce” Bolesława Prusa

 

SPRAWOZDANIA

K. Pisarkowa: XXVII zjazd Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheimie

 

RECENZJE

P. Żmigrodzki: Cognitive Linguistics

P. Ruszkiewicz: Ireneusz Bobrowski, Gramatyka generatywno-transformacyjna (TG) a uogólniona gramatyka struktur frazowych (GPSG)

J. Konieczna-Twardzikowa: Case in Slavic

B. Walczak: Zenon Leszczyński, Szkice o tabu językowych

A. Koronczewski: Gerd Hentschel, Vokalperzeption und natürliche Phonologie

 

KRONIKA

H. Wróbel: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I–31 XII 1989)

 

 

powrót