Tom XVI – 1994

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Henryk Wróbel

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: Pomiędzy koniecznością a przydatnością kategorii gramatycznej (na przykładzie elipsy)

P. Żmigrodzki: Metafory nominalne, metafory werbalne, zdania metaforyczne

B. Boniecka: Tekst w kontekście (problemy metodologiczne)

D. Galasiński: Czy przestrzeganie reguł konwersacyjnych zawsze sprzyja udatności aktu mowy

I. Iwanowa: Relacja wnioskowania a znaczenie spójnika więc

K. Kallas: Syntaktyczne cechy spójnika i partykuły ani

K. Węgrzynek: O możliwości redukcji tzw. słów łącznikowych. Przyczynek do studiów nad cechami składniowymi przymiotników polskich w ujęciu generatywno-transformacyjnym

V. Jachimczak: O sposobie generowania polskich zdań podrzędnych

M. Węgiel: Czy w gramatyce transformacyjnej potrzebna jest reguła S VP? (Kwestia tzw. czasowników zeroargumentowych)

Z. Kubiszyn-Mędrala: Problematyka konstrukcji bezmianownikowych w gramatyce generatywno-transformacyjnej (na wybranych przykładach)

G. Hentschel: Zur Verbreitung des prädikativen Instrumentals im Polnischen des 16. und 17. Jahrhunderts

A. Cieślikowa: O motywacji w onomastyce

K. Dobrogowska: Sylaba – struktura i częstość występowania

 

RECENZJE

T. Szczerbowski: Victor Raskin, Semantic Mechanism of Humor

D. Galasiński: Zbigniew Nęcki, Komunikowanie interpersonalne

K. Kowalik: Na marginesie słownika słowotwórczego

K. Węgrzynek: Władysław Śliwiński, Łączliwość składniowo-semantyczna przymiotników z rzeczownikami we współczesnym języku polskim

A. Bluszcz: K. Czarnecka, H. Zgółkowa, Słownik gwary uczniowskiej

 

KRONIKA

W. Lubaś: Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973–1991

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1990–31 XII 1992)

 

 

powrót