Tom XVII – 1995

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Henryk Wróbel

 

ROZPRAWY

K. Dobrogowska: Połączenia głoskowe w języku polskim

M. Steffen-Batogowa: Międzyosobnicze zróżnicowanie sposobów wyrażania emocji w mowie aktorów

K. Dobrogowska: Grupy spółgłoskowe w krótkich tekstach języka polskiego

I. Bobrowski: O pewnych arbitralnych decyzjach ściśle gramatycznych przy wyznaczaniu zbioru zdań lingwistycznych

D. Galasiński: Indirectness in Language

M. Marcjanik: Opisywanie etykiety językowej. Problemy metodologiczne

E. Michow: Polskie graffiti

N. Chmielewski: Graffiti – osobliwa technika językowa

I. Iwanowa: Próba eksplikacji semantycznej spójnika wobec tego

M. Kawka: – Co się dzieje na pierwszym obrazku? O roli implikatur konwersacyjnych i presupozycji w kształceniu sprawności językowej uczniów

J. Senderska: Pozycja przymiotnika w strukturze wyjściowej grupy nominalnej (na przykładzie poezji Jana Kochanowskiego)

M. Szupryczyńska: Funkcje leksykalne jednostki super we współczesnym języku polskim

M. Szupryczyńska: Jeszcze o tzw. „predykatywach przysłówkowych”

M. Mycawka: Na tropach nowych zapożyczeń: image

R. Dulian: O definiowaniu czasowników czynić, robić

 

RECENZJE

K. Węgrzynek: Aksjologia a badania nad językiem wartości (na marginesie prac J. Puzyniny, Język wartości i J. Lipca, W przestrzeni wartości)

M. Węgiel: Maciej Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych

T. Malec: „Roczniki humanistyczne” Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Księga pamiątkowa dla uczczenia sześćdziesięciopięciolecia Urodzin Profesora Mariana Kucały]

S. Jędrusiak: Jadwiga Konieczka-Twardzikowa, Kategoria przypadka rzeczownika hiszpańskiego w polskiej analizie konfrontatywnej

M. Preyzner: Ireneusz Bobrowski, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych

 

KRONIKA

K. Pisarkowa: Stare i nowe – Zjazd Instytutu Języka Niemieckiego

M. Bera: Konferencja naukowa na temat wyrażeń funkcyjnych (Toruń, 21–23 X 1993)

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1993–31 III 1995)

 

 

powrót