Tom XVIII – 1997

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Henryk Wróbel

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: Eksplicytność jako jedno z kryteriów opisów gramatycznych

K. Kallas: Składnia zdań porównawczych. Uwagi o zdaniach zespolonych spójnikiem niż

A. Przepiórkowski: Transmisja wymagań składniowych

K. Szafran: Automatyczne hasłowanie tekstu polskiego

K. Węgrzynek: Wpływ informacji składniowej na rozpoznawanie kategorii gramatycznych i form fleksyjnych w tekście (na przykładzie analizy składniowej słowoformy rad)

P. Żmigrodzki: Model gramatyki generatywnej a fakt językowy (na wybranym przykładzie)

R.L. Górski: O pewnym sposobie opisu czasu i trybu zdania podrzędnego w języku polskim i łacinie

M. Grochowski: O strukturze semantycznej zdań z zaimkiem ktokolwiek

J. Reszka: Potępianie a krytyka i wytykanie – analiza semantyczna

M. Bera: Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej

B. Szumińska: Relacje semantyczne między ledwie a omal nie

E. Walusiak: Właściwości składniowe jednostek o postaci byle

L. Styrcz-Przebinda: Parę uwag o możliwościach klasyfikacji wykrzykników

A. Czamara: Wartościujący akt illokucyjny

K. Weyssenhoff-Brożkowa: Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej

J. Senderska: O pewnym rodzaju inwersji w polskiej poezji barokowej

R. Genis: Prze- Meaning and Aspect, Variant and Invariant Meaning(s), Some Remarks on “Pure” perfectivization; prze- as Empty Prefix

K. Dobrogowska, A. Dobrogowski: Asymetria rozkładu długości sylab jako przejaw działania prawa Menzeratha

 

RECENZJE

I. Bobrowski: E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego

A. Fedorowicz: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski

P. Żmigrodzki: K. Kallas, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych

V. Jachimczak: B. Magierowa, A. Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny (zeszyt zerowy)

 

KRONIKA

K. Pisarkowa: XXXI Zjazd Instytutu Języka Niemieckiego 14–16 III 1995

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 1995–30 VI 1996)

 

 

powrót