Tom XIX – 1998

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Henryk Wróbel

 

ROZPRAWY

R. Laskowski: Semantyka trybu rozkazującego

M. Kawka: Dyskurs i tekst w świetle uwarunkowań konstytucyjnych

E. Walusiak: Mechanizmy organizacji tekstu – nawiązanie i dodawanie

P. Żmigrodzki: Strukturyzacja analityzmów werbo-nominalnych w modelu gramatyki generatywnej

K. Węgrzynek: Składnia wyrażeń frazeologicznych w modelu gramatyki generatywno-transformacyjnej

E. Teodorowicz-Hellman: Teoria prototypów a nazwy barw w języku polskim i szwedzkim. Obrazy konceptualne nazw barw a ich eksplikacje językowe

B. Szumińska: Opozycja semantyczna jednostek leksykalnych prawie i niemal

I. Czerwińska: O strukturze semantycznej przyimka z upoważnienia i pokrewnych

K. Cyra: Jednostka leksykalna za każdym razem – próba analizy składniowej i semantycznej

M. Mycawka: Opis semantyczny neologizmu dyżurny

L. Styrcz-Przebinda: O homonimiczności pewnych odmiennych i nieodmiennych form wyrazowych z punktu widzenia składni, słowotwórstwa i fleksji

B. Chachulska: Analiza łączliwości składniowej polskich leksemów robić i czynić

W. Cockiewicz: Wieviele Grammeme hat der slawische Verbaspekt?

P. Zbróg: O relacji słowotwórczej pomiędzy leksemami typu pediatra1 pediatra2

I. Kaproń: Wstępne uwagi o derywacji redukcyjnej

L. Dukiewicz: Wybór terminów używanych w fonetyce. Definicje, objaśnienia

D. Gold: On the Etymology of Polish kiełbasa (and Related Words)

 

RECENZJE

I. Bobrowski: Poprzednie rozwiązania leksykograficzne a najnowsza propozycja słownikowa (na marginesie „Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny”)

B. Chachulska: Krystyna Kowalik, Struktura morfologiczna współczesnej polszczyzny

A. Fedorowicz: Marek Ruszkowski, Główne tendencje w polskiej prozie artystycznej dwudziestolecia międzywojennego

 

KRONIKA

A. Cieślikowa: Jubileusz Profesor Marii Malec

B. Czopek-Kopciuch, E. Nowak: Sprawozdanie z konferencji: Werkzeug Sprache (Język jako narzędzie), Lipsk 22–23 stycznia 1998

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VII 1996–31 V 1998)

 

 

powrót