Tom II – 1976

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

Profesor Witold Doroszewski

 

ROZPRAWY

L. Dukiewicz: Audytywna rozpoznawalność wypowiedzi niezakończonych i zakończonych poddanych filtracji czasownikowej

W. Lubaszewski: Program automatycznej segmentacji morfologicznej (na materiale polskich czasowników)

Z. Topolińska: Wyznaczoność (tj. charakterystyka referencyjna) grupy imiennej w tekście polskim, I

M. Grochowski: Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych między wyrażeniami predykatywnymi

T. Ampel: Zdania okolicznikowe profrazowe jako wykładniki różnych odmian relacji przyczynowo-skutkowej

K. Kallas: Przymiotniki toponimiczne określające rzeczowniki pospolite a semantyczna interpretacja tekstu

E. Trepińska: Tag questions in English and their equivalents in Polish

M. Sadowska: Afatyczna dezintegracja afrykat

M. Przybysz-Piwko: Morfemy słowotwórcze a afatyczne zaburzenia dźwięku (na materiale języka polskiego)

B. Strachalska: Afatyczne zniekształcenie formacji słowotwórczych w języku polskim (analiza kategorii nazw żeńskich pochodzących od męskich)

K. Siekierska: Słownictwo i typy formacji słowotwórczych w języku Pamiętników J. Ch. Paska – dane statystyczne

J. Okoniowa: Z historii słowiańskich przyimków (dla, radi, gwoli)

B. Falińska: Semantyka a geografia lingwistyczna

J. Basara: Z polskiej terminologii gwarowej. Nazwy desek oberzniętych z boków kloca

M. Szymczak: Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.)

Z. Kowalik-Kaletowa: Sufiks -ita w staropolskich nazwach osobowych i heraldycznych typu Leopolita, Masovita; Grzymalita, Rogalita oraz w formacjach apelatywnych najmit(a), wróżbit(a)

J. Twardzikowa: O dywersyfikacji kontrastywnie

K. Pisarkowa: Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy

 

RECENZJE

R. Laskowski: Z. Topolińska, A Historical Phonology of the Kashubian Dialects of Polish

A. Basarowa: Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1974–31 V 1975 r.)

 

 

 

powrót