Tom XX – 2000

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Henryk Wróbel

 

ROZPRAWY

J. Witkoś: Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim

P. Stalmaszczyk: Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej

E. Willim: Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej

A. Bondaruk: Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim

P. Żmigrodzki: Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych

K. Węgrzynek: Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko

P. Zbróg: Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ

B. Chachulska: Jeszcze o liczebnikach typu pięć

K. Węgrzynek: Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych

M. Węgiel: Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko

A. Fedorowicz: Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i

I. Duraj-Nowosielska: Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)

P. Wojdak: Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego

Th. Menzel: Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich

J. Siatkowski: Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze)

M. Zarębina: Rola przymiotników w stylu „prozy artystycznej”

E. Komorowska: Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej

E. Michow: Polonica w bułgarskiej „Encyklopedii cyrylometodejskiej”

 

RECENZJE

H. Duda: Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa

S. Baran: Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa

E. Deptuchowa: Viribus Unitis, Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin

E. Awramiuk: Maciej Kawka, Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka

K. Kowalik: Jan Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana

R.L. Górski: Apollonios Dyskolos, O składni

 

KRONIKA

Th. Menzel: Sympozjum „Przyimki w języku polskim” (Oldenburg 8–11 marca 2000)

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1998–31 III 2000)

 

 

powrót