Tom XXI – 2001

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

M. Grochowski: Andrzej Bogusławski – uczony i nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin)

 

ROZPRAWY

M. Gawełko: Język polski wobec tendencji analitycznej języków indoeuropejskich

E.A. Nowak: Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbalno-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne)

A. Dobaczewski: Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej)

K. Cyra: Czy rzeczywiście ktokolwiek znaczy każdy?

E. Walusiak: O nigdzie, nigdy i przenigdy. Wstępna analiza semantyczna

S. Rzedzicka: O wyrażeniu naprawdę

T. Sudujko: Próba opisu semantycznego wielosegmentowych jednostek leksykalnych z komponentem tak

R.L. Górski: Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym

J. Malejka: Polskie zdania względne i pytajnozależne – podobieństwa i różnice

M. Ruszkowski: Pośrednie konstrukcje składniowe (na przykładzie hipotaksy)

T. Nowak: Twierdzenie Gödla a problem zupełności i niesprzeczności modeli generatywnych

T. Niziołek: Warunki anaforyzacji w modelu transformacyjno-generatywnym

P. Zbróg: Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem

B. Chachulska, K. Węgrzynek: Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów WYBAŁUSZAĆ/WYTRZESZCZAĆ

I. Kosek: Charakterystyka składniowa i interpretacja gramatyczna leksemów o postaci niby

M. Urban: Czy wyróżniać homonimiczne sufiksalne formanty przymiotnikowe?

R. Przybylska: Struktura schematyczno-wyobrażeniowa prefiksu czasownikowego roz-

K. Termińska: Słowotwórstwo – z porządku w chaos i z powrotem

P. Żmigrodzki: Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii współczesnej

 

RECENZJE

I. Bobrowski: Towards a History of Linguistics in Poland. From the early beginnings to the end of the twentieth century

J. Waniakowa: Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim

K. Węgrzynek: Elżbieta Awramiuk, Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej

B. Sieradzka-Baziur: Problemy frazeologii europejskiej IV

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 2000–31 III 2002)

 

 

powrót