Tom XXII-XXIII – 2003

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

P. Żmigrodzki: Metalingwistyka jako krytyka idei językoznawczych

A. Pawłowski: Lingwistyka korpusowa – perspektywy i zagrożenia

A. Przepiórkowski, P. Bański, Ł. Dębowski, E. Hajnicz, M. Woliński: Konstrukcja korpusu IPI PAN

M. Woliński: System znaczników morfosyntaktycznych w korpusie IPI PAN

A. Przepiórkowski: Składniowe uwarunkowania znakowania morfosyntaktycznego w korpusie IPI PAN

P. Bański: Anotacja zewnętrzna: wpływ architektury korpusu IPI PAN na efektywność jego tworzenia oraz wykorzystania

A. Pawłowski: Struktura ilościowa pola leksykalnego nazw kolorów

M. Ruszkowski: Prawo językowe Behaghela

P. Kaszubski: Korpus uczniowski w dydaktyce języka angielskiego

K. Tutak: Modalność w badaniach językoznawców rosyjskich – od V.V. Vinogradova do T.V. Bulyginy i A.D. Šmeleva

A. Dobaczewski: Etykiety kategoryzacyjne a rzeczywiste własności wyrażeń (na przykładzie polskiego patrzeć)

M. Wołk: Próba opisu cech składniowych i semantycznych predykatów relacjonujących przekazywanie informacji (ogłosić, obwieścić, zawiadomić)

D. Maryn: Opozycja semantyczna przysłówków szybkowolno

M. Grochowski: Szyk jednostek synsyntagmatycznych w języku polskim (główne problemy metodologiczne)

P. Wojdak: Determinator a przymiotnik w wielostopniowej strukturze frazy nominalnej

E. Willim: O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji

M. Gębka-Wolak: Grupa bezokolicznikowa w zdaniach typu Uznał za stosowne wyjechać

D. Salińska: Cechy składniowe i semantyczne metatekstowych jednostek leksykalnych (z segmentem i) zamykających wypowiedź

Z. Saloni: O trudnych problemach fleksyjnych i ich kodyfikacji (na przykładzie kilku czasowników polskich)

J. Waniakowa: Geneza polskiej naukowej terminologii astronomicznej

W. Mańczak: Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a „Etymologický slovník jazyka staroslověnského”

M. Leńczuk: Dlaczego potrzebne jest wydanie suplementu do „Słownika staropolskiego”?

M. Malec: Onomastyka w „Rozmyślaniu przemyskim”

E. Belcarzowa, M. Leńczuk: Św. Pawła „Hymn o miłości” w średniowiecznych ułomkach polskiej szaty językowej (Projekt konkordancji staropolskich przekładów Biblii)

E. Belcarzowa: Czy Leonard Niezabitowski był autorem przekładu Biblii Leopolity?

Z. Wanicowa, W. Twardzik: Kto kogo zwlókł i ilu ich było przy uczynionym gwałcie, czyli jak należy czytać jedną rotę kaliską, a jak jej czytać nie należy

E. Michow: O leksykalnym wpływie języka polskiego na bułgarski (na podstawie trzech słowników)

M. Rzepiela: Formacje deminutywne w polskiej łacinie średniowiecznej

 

RECENZJE

E.A. Nowak: Piotr Żmigrodzki, Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbalno-nominalnych w języku polskim

A. Bielawska: Mirosław Bańko, Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym

K. Węgrzynek: Piotr Zbróg, Dyskusyjne problemy akomodacji morfologicznych w opisie generatywnym

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 2002–31 XII 2003)

 

 

powrót