Tom XXVI-XXVII – 2006

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

B. Dunaj, R. Przybylska, P. Żmigrodzki: Zarys koncepcji wielkiego słownika języka polskiego

P. Żmigrodzki: Leksyka związana z koleją w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego”. Wybrane problemy metaleksykograficzne

M. Gańczarczyk: Dynamika znaku na przykładzie ewolucji wizerunku Ernesta „Che” Guevary

J. Kurkiewicz: Faktowość i hipotetyczność w „Królu Obojga Sycylii” Andrzeja Kuśniewicza

D. Brzozowska: Rozmowa kobiet – kreowanie płci w tekście

M. Danielewiczowa: Do czego służy słowo raczej?

M. Wołk: Kilka uwag o znaczeniu wyrażeń informacja i wiadomość

M. Żabowska: Cechy składniowe i semantyczne partykuły w zasadzie

S. Żurowski: Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci nie

E. Kubicka: Jednostki języka o kształcie ni

A. Dobaczewski: O pewnych konstrukcjach opartych na reiteracji

A. Przepiórkowski: O dystrybutywnym PO i liczebnikach jedynkowych

A. Moroz: Schematy zdań prostych a współrzędna grupa finitywna

P. Zbróg: Składnia grup apozycyjnych typu PKO BP i Prokom-Trefl Sopot

M. Węgiel: O tym, czym żona rzuciła, gdy mąż rzucił krótko, że ją rzuca, czyli składniowo-semantyczny opis czasownika rzucić/rzucać

B. Chachulska: Wariantywność grup nominalnych w języku polskim – uwagi wstępne

I Bobrowski: Jeszcze o rodzaju gramatycznym rzeczownika

P. Fiećko: Kategoria rodzaju gramatycznego w dialektach polszczyzny północno-wschodniej w świetle nowszych koncepcji formalnych tej kategorii gramatycznej w języku polskim

M. Gawełko: O tendencjach rozwojowych polskiego bezokolicznika

J. Stawnicka: Formy aspektowe z określeniami duratywnymi w języku polskim

J. Senderska: Uwagi na temat imiesłowów nieodmiennych w „Rozmyślaniu przemyskim”

M. Rutkiewicz-Hanczewska: Nazwa własna jako tekst

 

RECENZJE

R.L. Górski: Michał Rudolf, Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Pozyskiwanie, wzbogacanie i przetwarzanie informacji lingwistycznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa 2004, ss. 152

A. Bigaj: Aleksy Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, ss. 168

J. Zastawniak: Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 294

A. Marduła: Maria Peisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ss. 226

K. Kowalik: Krystyna Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 265

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 2005–30 VI 2006)

 

 

powrót