Tom XXVIII – 2007

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

D. Szumska: Dekada dekadencji? Frustracje lingwisty(ki) XXI wieku

D. Bałabaniak: Kategoria intensywności na tle wykładników stopnia

P. Żmigrodzki: Problemy opisu gramatycznego i leksykograficznego rzeczowników typu dyrektor, redaktor

K. Dróżdż-Łuszczyk: Zero tolerancji dla pewnych użyć tolerancji. O zachodzących współcześnie przemianach w znaczeniach wyrazów tolerować, tolerancja, tolerancyjny

K. Tutak: Gwarant jako kluczowe pojęcie w charakterystyce wykładników modalności epistemicznej

S. Żurowski: Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać

T. Nowak: Frazy z przyimkami wtórnymi we wnętrzu i w środku w modelu składni generatywnej

A. Kisiel: Leksemy dopowiedzeniowe z segmentem nic

I. Kaproń-Charzyńska: O nowych odczasownikowych i odrzeczownikowych nazwach subiektów

M. Węgiel: Reszta jest milczeniem, gdy drętwa mowa i słowa, słowa, słowa… Skrzydlate słowa w słowniku – zasady doboru, źródła, propozycja opisu

J. Kaim-Kerth: Profilowanie jako narzędzie wyznaczenia granic dyskursu

J. Pacuła: Homo sum… Wartości w języku więźniów obozów koncentracyjnych

A. Rejter: Problematyka relacji język – płeć w najnowszych polskich pracach lingwistycznych. Uwagi o metodzie

K. Jamrożek: O niektórych osobliwościach słowotwórczych polszczyzny Kresów Północno-Wschodnich na podstawie listów Stanisława Moniuszki

P. Zbróg: Podmiot szeregowy w staropolszczyźnie

 

RECENZJE

J. Kaim-Kerth: Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki

I. Bobrowski: Amoenitates vel lepores philologiae. Venceslao Durano vulgo Twardzik dicto septuagenario tota philologorum turba gratulans dedicat

I. Bobrowski: Władysław Zabrocki, Psychologizm i socjologizm w dziejach transformacyjno-generatywnej refleksji nad językiem naturalnym

P. Fiećko: Dorota Szumska, Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej

T. Puchaczewski: Ewa Willim, Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish

E. Ulitzka: Bożena Matuszczyk, Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa

L. Szelachowska-Winiarzowa: Elżbieta Belcarzowa (1931–2007). Wspomnienie

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres l VII 2006–31 XII 2007)

 

 

 

powrót