Tom XXIX – 2008

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: Uwagi o niesprawiedliwej opowieści na temat pewnych poglądów lingwistycznych Jana Baudouina de Courtenay

E. Hajnicz: Adaptacja gramatyki Montague do języka polskiego

E. Ulitzka: Podziały leksemów na części mowy w teorii gramatyki (przegląd propozycji klasyfikacyjnych ostatniego stulecia)

P. Pałka: O pojęciu strategii w komunikacji

D. Kiebzak-Mandera: Nietypowy rozwój językowy polskojęzycznych dzieci: studia przypadków

M. Wołk: Zdania typu p, żeby / że q a problem definiowania wyrażeń nonsens i jego bliskoznaczników

P. Wojdak: Czym jest by w konstrukcjach bezokolicznikowych?

A. Moroz: Cechy dystynktywne wybranych parentetycznych struktur czasownikowych

A. Bednarek: Zmieszany. Próba analizy semantycznej

D. Mafutala-Makuch: ‘Odpowiadać za_’ – uwagi o właściwościach semantyczno-składniowych jednostek

A. Andrzejczuk, M. Czupryniak: O wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy językoznawcy

D. Makowska: Formy deprecjatywne w „Słowniku gramatycznym języka polskiego”. Stan obecny i postulaty

B. Drabik: Strategie definiowania nazw kolorów w słownikach

M. Rittner: Zasady definiowania słownictwa sportowego w „Wielkim słowniku języka polskiego”

P. Zbróg: Zdania z podmiotem szeregowym w okresie średniopolskim

A. Ćwiklińska, M. Szupryczyńska: Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu przytrudniejszym

 

RECENZJE

I. Bobrowski: David Howarth, Dyskurs

I. Bobrowski: Rafał L. Górski, Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe

T. Puchaczewski: John R. Tylor, Gramatyka kognitywna

D. Kiebzak-Mandera: Edward Łuczyński, Kategoria przypadka w ontogenezie języka polskiego czyli o wchodzeniu dziecka w rzeczywistość gramatyczną

E. Ulitzka: Piotr Żmigrodzki, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii

A. Frączek: Mirosław Bańko, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 2008–31 XII 2008)

 

  

 

powrót