Tom III – 1977

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

Profesor Mieczysław Karaś

 

ROZPRAWY

L. Dukiewicz: Prozodyczne wyznaczniki komunikatywnej struktury wypowiedzi

M. Grochowski: O właściwościach syntaktycznych polskich spójników

B. Boniecka: Funkcje składniowe wyrazów onomatopeicznych

E. Janus: Wykładniki intensywności cechy we współczesnej polszczyźnie

Z. Topolińska: Wyznaczoność (tj. charakterystyka referencyjna) grupy imiennej w tekście polskim, II

K. Pisarkowa: Rozważania o argumentacji w języku naturalnym

H. Godowska: Interpretacja zdań typu: p, o ile q; o ile p, o tyle q; p o tyle, o ile q; p o tyle, że q

B. Bojar: Polskie czasowniki ruchu

K. Pisarkowa: Odchylenie a kreatywność w języku potocznym

Ł. J. Fidos: Syntaktyczna budowa wypowiedzi afatycznych. O „stylu telegraficznym”

B. Reczkowa: Przyswojone w języku polskim francuskie wyrazy złożone

B. Stanecka-Tyralska: Angielskie zapożyczenia leksykalne w języku polskich emigrantów (włókniarzy i górników) w Wielkiej Brytanii w hrabstwach Yorkshire, Lancashire i Staffordshire

J. Okoniowa: Śratać i synonimy

 

SPRAWOZDANIA

A. Basara, B. Falińska: Z prac nad Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym

F. Daneš, Z. Topolińska: II polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne na temat podstaw gramatycznego opisu języka

J. S. Bień: Lingwistyka informatyczna we Francji

S. Szpakowa: Letnia szkoła lingwistyki informatycznej w Pizie

A. Zajda: Przegląd językoznawczych prac polonistycznych z Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 1955–1976

 

RECENZJE

R. Laskowski: Richard D. Steele, The segmental phonology of contemporary standard Polish

K. Kowalik: Ja. W. Maciusowicz, Morfołogiczeskij stroj sowriemiennogo polskogo litieraturnogo jazyka

W. Lubaszewski: For Wiktor Weintraub. Essays in Polish literature, language, and history presented on the occasion of his 65th Birthday

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1975–31 V 1976 r.)

 

 

 

powrót