Tom XXX – 2010

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

I. Bobrowski: O racjonalności językoznawstwa raz jeszcze

T. Puchaczewski: O poincie i dowcipie, czyli rzecz o barokowych i postmodernistycznych inspiracjach lingwistyki kognitywnej

P. Pałka: Kategoria tematu w analizie rozmowy handlowej

M. Piorunek: Leksykalne problemy translatorskie w tekstach Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

D. Słapek, A. Chrupała: Leksykografia komputacyjna a przekład automatyczny. Zorientowany obiektowo model opisu jednostki leksykalnej

E. Alwasiak: Zaburzenia relacji akomodacyjnych w automatycznym tłumaczeniu z języka angielskiego na polski

J. Mazurkiewicz-Sokołowska: Dwujęzyczność wczesnodziecięca a rozwój językowy i poznawczy dziecka

I. Kosek: O pojęciu derywacji w opisie wyrażeń frazeologicznych

T. Nowak: Czasowniki rozumowania w perspektywie semantyczno-leksykalnej

A. Wiśniewski: O byciu ślepym, głuchym i nieczułym. Próba analizy semantycznej

Z. Saloni: O użyciu skrótów w tekstach polskich

W. Mańczak: Wymowa nauka [nau̯ka] a frekwencja

 

RECENZJE

T. Puchaczewski: Ronald W. Langacker, Cognitive grammar. A Basic Introduction

D. Kiebzak-Mandera: Retoryka, red. M. Skwara

I. Bobrowski: Iwona Kosek, Fleksja i składnia nieciągłych imiennych jednostek leksykalnych

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 2009–30 VI 2010)

 

 

 

powrót