Tom XXXII – 2012

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

ROZPRAWY

E. Willim: Koncepcje gramatyki uniwersalnej w generatywnej teorii Noama Chomsky’ego

P. Tajsner: Minimalizm z perspektywy biolingwistyki

E. Jędrzejko: Składniowa aranżacja tekstów jako parametr zmian w kulturze i komunikacji na przestrzeni XX wieku

T. Nowak: O wynikaniu w języku (szkic semantyczny)

P. Wojdak: Liczebnikowość i rzeczownikowość (form) leksemów typu TYSIĄC(E)

M. Biesaga: O różnicach między anglosaską i europejską lingwistyką tekstu

J. Mazurkiewicz-Sokołowska: W kwestii sporu o żeńskie formy nazw zawodów, tytułów i funkcji w języku polskim z perspektywy kognitywnej

M. Grochowski, A. Kisiel, M. Żabowska: Granice jednostek języka a praktyka leksykograficzna

D. Słapek: By leksykograf nie najadł się wstydu. Teoria predykatu a praktyka leksykograficzna

D. Kiebzak-Mandera, M. Białecka-Pikul: Metodologia badań psycholingwistycznych: badania eksperymentalne

J. Pacuła: Słowa atakują. Metafory militarne w dyskursie politycznym

D. Kiebzak-Mandera: Kilka refleksji na temat anafory

J. Senderska: Uwagi na temat szyku konstrukcji ze zdaniami względnymi w tekstach staropolskich

 

RECENZJE

D. Kiebzak-Mandera: Język jako przedmiot badań psychologicznych: psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka

T. Puchaczewski: Tony McEnery, Andrew Hardy, Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice

R. Mazurkiewicz: Zofia Wanicowa, Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę

 

KRONIKA

I. Bobrowski: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 V 2011–28 II 2013)

 

 

 

powrót