Tom XXXIII – 2013

Spis treści

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Ireneusz Bobrowski

 

 

S. Gajda: Lingwistyka XXI wieku

P. Żmigrodzki: O najważniejszych zadaniach polskiego językoznawstwa XXI wieku

R. Przybylska: Językoznawstwo praktyczne czy stosowane – jaka przyszłość

I. Bobrowski: O przedmiotach językoznawstwa

D. Słapek: Językowy czy lingwistyczny obraz świata? Polemika z Ireneuszem Bobrowskim

A. Awdiejew, G. Habrajska: Komunikatywizm a granice językoznawstwa

M. Król: Model Sens Tekst Igora Meľčuka a koncepcja semantyki generatywnej George'a Lakoffa

A. Martowicz: Język polski w wielojęzykowej rzeczywistości – wyzwania i perspektywy

B. Jarosz: O wielogatunkowości tekstów graffiti

B. Żmigrodzka: Gatunki tekstów związane z przepowiadaniem przyszłości we współczesnej kulturze popularnej

M. Karwatowska, B. Jarosz: Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym

M. Rutkowski: Projekt „Polska rozmowa urzędowa” jako przykład konwersacyjno-dyskursywnego opisu polszczyzny mówionej

Ł. Szałkiewicz: Lematyzacja w ręcznej anotacji milionowego podkorpusu Narodowego Korpusu Języka Polskiego – ciekawe przypadki

A. Przepiórkowski, F. Skwarski, E. Hajnicz, A. Patejuk, M. Świdziński, M. Woliński: Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego

T. Nowak: Niektóre właściwości gramatyczne i semantyczne leksemu Bóg

M. Ruda: Dopełnienia domyślne a elipsa frazy werbalnej: analiza składniowa kontekstów konfirmatywnych w ujęciu minimalistycznym

M. Ruda: Wypowiedzi emfatyczne i topikalizacja V(P) z powtórzeniem czasownika jako elipsa VP i realizacja akustyczna dwóch kopii V

B. Batko-Tokarz: Gdzie ci mężczyźni? Rzeczowniki męskoosobowe nazywające tylko mężczyzn

A. Wierzbicka: Wahania przy wyborze rodzaju gramatycznego zapożyczeń angielskich w polszczyźnie na przykładzie zapożyczeń z dziedziny informatyki

M. Ruszkowski: Dublety akcentuacyjne we współczesnej polszczyźnie

K. Opara: Rymy częstochowskie w poezji polskiej – ujęcie ilościowe

P. Rutkowski, S. Łozińska, J. Filipczak, J. Łacheta, P. Mostowski: Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?

W. Gruszczyński, D. Adamiec, M. Ogrodniczuk: Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) – prezentacja projektu badawczego

J. Waniakowa: „Etymologiczny słownik gwar polskich” – nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych

J. Senderska: Zdania względne w dobie średniopolskiej

 

 

 

 

powrót