Tom XXXIV – 2014

Spis treści

Przewodnicząca komitetu redakcyjnego: Jadwiga Waniakowa

 

ROZPRAWY

M. Bańko, D. Svobodová: The role of the form–meaning relationship in the process of loanword adaptation

M. Derwojedowa, W. Kieraś, D. Skowrońska, R. Wołosz: Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych

A. Mykowiecka, P. Rychlik, J. Waszczuk: Definicja struktury oraz narzędzia wspomagające budowę słownika polszczyzny niewspółczesnej

E. Kaczmarska, A. Rosen: Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach

M. Hebal-Jezierska: Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich

M. Maziarz, M. Piasecki, E. Rudnicka: Słowosieć — polski wordnet. Proces tworzenia tezaurusa

A. Maciąg: Od „Thesaurus Latinitatis Polonorum” do „e-Lexicon”. Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce – osiągnięcia i wyzwania

K. Nowak: Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej

M. Czerepowicka, I. Kosek, S. Przybyszewski: O projekcie elektronicznego słownika odmiany frazeologizmów czasownikowych

P. Fliciński: „Analiza i opracowanie frazeograficzne związków idiomatycznych zawartych w dziewiętnastowiecznej prasie poznańskiej” — projekt badawczy

E. Kozioł-Chrzanowska: Pogranicza frazeologii. Zarys problematyki badawczej potocznych reproduktów języka polskiego

A. Wierzbicka: Rodzaj gramatyczny w języku polskim — przegląd koncepcji

B. Czopek-Kopciuch: Onomastyka przyszłości

H. Górny: Zagadki nazewnicze w praktyce leksykograficznej i eksperckiej lingwisty onomasty

S. Sochacka: Znaczenie toponomastikonu śląskiego dla interdyscyplinarnych badań regionalnych

H. Grochola-Szczepanek: O projekcie „Słownika gwary spiskiej”

M. Hawrysz, M. Steciąg: Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim

B. Raszewska-Żurek: Sprośność – uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej

A. Luto-Kamińska: (Nie)dosłownie o cudzołóstwie w polszczyźnie XVI wieku

R. Bronikowska: Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”

P. Sobotka: Etymologia a typy pochodności — casus rzeczowników zakończonych na -holik i -ant

K. Ruta, M. Wrześniewska-Pietrzak: (Po)nowocześnie — o socjolekcie studenckim

A. Kula, M. Grzelka: O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria)

R. Owczarski: Ikonografia Kościoła wschodniego jako obrazowa reprezentacja tekstu

I. Kaproń-Charzyńska: O roli motywacji kontemplacyjnej w słowotwórstwie

 

KRONIKA

P. Dębowiak: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 III 2013–30 VI 2014)

 

 

 

 

powrót