Tom XXXVIII – 2018

Tom XXXVIII - 2018

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Rafał Ludwik Górski
Sekretarz redakcji: Magdalena Król

ROZPRAWY

Wacław Cockiewicz : O językowym obrazie świata – niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej

Jarosław Foltman : Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza stylometryczna

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz : O pojęciu jednostki tekstu prawnego

Agnieszka Raszewska-Klimas : Charakterystyka nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Beata Raszewska-Żurek : Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory ANTYWARTOŚĆ TO CHOROBA

Daniel Śledziński : Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby

Daniel Ziembicki : Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”

Tomasz Mika : Literacy as a Context of the Medieval Bible translations into Polish

Alicja Wójcicka : Między wymaganiami walencyjnymi a operacjami: czasowniki wykluczające korelat to

Beata Jarosz : O (nie)tożsamości pojęć JĘZYK SPECJALISTYCZNY, JĘZYK SPECJALNY, JĘZYK FACHOWY, JĘZYK PROFESJONALNY, JĘZYK ZAWODOWY, PROFESJOLEKT, TECHNOLEKT

Kathryn Northeast : Kilka uwag o zastosowaniu modelu MLF. Forma rzeczownika w polsko-angielskim przełączaniu kodów

Dariusz R. Piwowarczyk : Językoznawstwo historyczno-porównawcze indoeuropejskie a współczesne gramatyki historyczne języka polskiego

Rafał Szeptyński : Geneza słowiańskiego sufiksu comparatiwu *-ěj-ьš- (pol. -ejsz-)

Joanna Wołoszyn : Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej

Artur Firlej : Odmiana polskich nazwisk. Część I

Piotr Zbróg : Wariancja innowacyjna w normie skodyfikowanej w ostatnich stu latach rozwoju polszczyzny

 

RECENZJE

Wiktor Jarosław Darasz: Agnieszka Maciąg-Fiedler, Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2016, ss. 211 + 1 nlb.

Maria Bugajska: Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I: Słowniki lingwistyczne (Bibliografia za lata 1700–2015), Gdańsk 2016, ss. 386.

 

KARTA REDAKCYJNA

SPIS RECENZENTÓW

SPROSTOWANIE