Tom IV – 1978

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

R. Laskowski: Struktury fonotaktyczne

M. Świdziński: Przykładowe transformacje w języku polskim

A. Łojasiewicz: O pojęciu wskaźnika zespolenia

A. Kałkowska: Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu

R. Grzegorczykowa: O generycznym użyciu nazw

A. Bańkowski: Interpretacja „lokalizacyjna” okoliczników czasu

M. Grochowski: Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych

K. Pisarkowa: Hasło honor jako przedmiot analizy pragmatycznojęzykowej

J. Kowalewska: Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna czasownika szyć

Z. Weaver: Czasownik przypominać i relacja podobieństwa

B. Kreja: Z zagadnień struktury polskich skrótowców

K. Kowalik: Przedrostki w systemie przymiotnikowym języka polskiego

B. Czopek: Przymiotniki na -alny, -arny w historii języka polskiego na tle słowiańskim

 

SPRAWOZDANIA

R. Laskowski: III polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne na temat podstaw gramatycznego opisu języka

M. Mucowa: Konferencja poświęcona Atlasowi językowemu Europy (Warszawa 26 IV–29 IV 1977)

A. Basara, B. Falińska: Z prac nad Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana–Portoroż 2–10 VI 1977

 

RECENZJE

K. M. Solecka: O słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich

H. Grybosiowa: A. Pasoń, Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego

K. Kowalik: J. W. Maciusowicz, Morfołogiczeskij stroj sowriemiennogo litieraturnogo jazyka, 2. Głagoł i nieizmieniejemyje czasti rieczi

W. Witkowski: S. Kochman, Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w.

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1976–31 V 1977)

 

  

powrót