Tom V – 1979

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

S. Urbańczyk: Straty polskiego językoznawstwa w latach 1977–1979

 

ROZPRAWY

E. Lotko: Język polski z typologicznego punktu widzenia

K. Kowalik: Z morfotaktyki tematów rzeczowników współczesnego języka polskiego

A. Grochowska: Próba opisu reguł łączliwości przedrostka prze- z tematami czasownikowymi

A. Orzechowska: Predykatywy i ich miejsce w systemie fleksji werbalnej

K. Termińska: Kauzacja a modalność

M. Szupryczyńska: Związki składniowe form stopnia wyższego polskich przymiotników

B. Klebanowska: Czasy i tryby w zdaniach przyczynowych

A. Łojasiewicz: O budowie wyrażeń z przyimkiem po dystrybutywnym

M. Grochowski: Semantyczna interpretacja przeznaczenia

M. Skibicki: Z badań interferencji języka niemieckiego na język polski

B. Stanecka-Tyralska: Uwagi o systemie konsonantycznym opozycji fonologicznych polskiego języka mówionego w Wielkiej Brytanii

K. Pisarkowa: Diachronia a teraźniejszość

T. Księżyk: Badania nad językiem naturalnym w paradygmacie sztucznej inteligencji

 

SPRAWOZDANIA

K. Kowalik, W. Lubaszewski, I polsko-szwedzkie kolokwium slawistyczne

A. Basara, B. Falińska, Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (OLA). Konferencja w Moskwie 29 V–11 VI 1978

 

RECENZJE

T. Ampel: D. Weiss, Syntax und Semantik polnisher Partizipialkonstruktionen im Rahmen einer generative-transformationellen Sprachbeschreibung

A. Kołakowska: M. Dejanowa, D. Staniszewa, Izmienienija na morfołogiczeskom urownie, obusłowlennyje jawlenijami sintaksisa (na materiale sławianskich jazykow)

Z. Kurzowa: Problemy wymowy w ujęciu leksykograficznym (Uwagi i postulaty na marginesie Słownika wymowy polskiej)

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1977–31 V 1978)

 

 

 

powrót