Tom VI – 1980

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

S. Urbańczyk: Profesor Zdzisław Stieber (7 VI 1903–12 X 1980)

 

ROZPRAWY

R. Laskowski: Semiotyczna funkcja alternacji morfonologicznych

L. Richter: Wpływ tempa mowy na czas trwania głosek w języku polskim

H. Galton: Nowa teoria o znaczeniu aspektu werbalnego słowiańskiego (na materiale polskim)

H. Włodarczyk: Czasowniki ruchu a kategoria aspektu w języku polskim

R. Huszcza: Tematyczno-rematyczna struktura zdania w języku polskim

O. Wojtasiewicz, B. Bojar: O spójnikach wewnętrznych i zewnętrznych

K. M. Solecka: Przestrzeń statyczna i jej leksykalne eksponenty

K. Kallas, M. Szupryczyńska: Kryteria syntaktyczne w opisie słowotwórczym kompozycji przymiotnikowych

I. Bobrowski: O niektórych cechach subkategoryzacji polskich czasowników dawania, brania i otrzymywania

A. Bednarek: Przestępstwo a zbrodnia. Próba semantycznego opisu

Z. Trybulec: Czy wyrazy typu attaché, blond, porno traktować jako odmienne

Z. Zierhofferowa: Liczba pojedyncza wyrazu lato w znaczeniu ‘annus’ w języku polskim

T. Rokicka: Próba półautomatycznego rozpoznawania rodzaju gramatycznego rzeczowników polskich na podstawie graficznej postaci mianownika (l. poj.)

A. Awdiejew, J. Labocha, K. Rudek: O typologii tekstów języka mówionego

A. Kowalska: Typy podziałów słowotwórczych w dialektach północno-wschodniej Polski

T. Józefowicz: Ortograficzne skróty dla niewidomych jako językoznawczy problem polonistyczny

 

25 LAT JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO W POLSKIEJ AKADEMII NAUK (MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWEJ ODBYTEJ W KRAKOWIE W DNIU 24 IX 1979)

S. Urbańczyk: Przemówienie powitalne

M. Kucała: Działalność naukowa Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie (1953–1973)

J. Basara: Zakład Językoznawstwa PAN w Warszawie w latach 1954–1973 – historia i działalność naukowa

K. Rymut: Pierwsze lata działalności Instytutu Języka Polskiego PAN

K. Pisarkowa: Możliwości i ograniczenia opisu zmian składniowych w polszczyźnie

K. Żelazko: Słownik języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku – stan prac, perspektywy i założenia metodologiczne

Z. Topolińska: Po co uczymy Polaków polskiego?

 

SPRAWOZDANIA

Z. Klimek: XIII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny (Kraków 21–25 VIII 1978 r.)

A. Basara, B. Falińska, Z prac nad Ogólnosłowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja robocza w Moskwie 3–16 VI 1979

T. Paulsson: Druga polsko-szwedzka konferencja slawistyczna (Forsakar 15–19 VI 1979 r.)

 

RECENZJE

J. Reczek: S. Urbańczyk, Prace z dziejów języka polskiego

K. Kowalik: R. Grzegorczykowa, J. Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime

M. Honowska: M. Kucała, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny

H. Popowska-Taborska: J. Reichan, Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne

H. Popowska-Taborska: Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas. Wstupitielnyj wypusk

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1978–30 V 1979)

 

 

powrót