Tom VII – 1981

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

S. Szpakowicz, M. Świdziński: Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej

K. Pisarkowa: Do semantyki kauzatywności

M. Turkowska: O wyznaczoności

J. Wajszczuk: Pojęcia nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza

M. Marcjanik: Semantyczno-syntaktyczna analiza łączliwości czasowników wyrażających rozkaz, zakaz, pozwolenie, prośbę

I. Bobrowski: Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych

A. Łojasiewicz: Zasób spójników współczesnego języka polskiego w świetle literatury przedmiotu

B. Klebanowska: Dlaczego dzięki

B. Klebanowska: Przez w znaczeniu przyczynowym

R. Pawłowska: Znaczenie i użycie czasownika myśleć

M. Rogowska: Funkcje gramatyczne słowa jako

Z. M. Wójcik: Matematyczny model tłumaczenia tekstów na języki obce

B. Stanecka-Tyralska: Występowanie mianownika w funkcji dopełniacza w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii

B. Doda: Rozwój biernika liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich typu ambicja, wola, pani w XIX wieku

K. Siekierska: Porównania w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska

J. Reczek: Polono-Turcica II

 

SPRAWOZDANIA

J. Basara: Cele i formy współpracy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z zagranicą

A. Basara, B. Falińska: Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiej atlasu językowego (Binz 20–25 X 1980)

 

RECENZJE

J. Dzendzeliwski: Niewyczerpana skarbnica mowy ludu polskiego – Słownik gwar polskich, t. I, z. 1

K. Kowalik: T. S. Tichomirowa, Polskij jazyk. Gramaticzeskij oczerk, literaturnyje tieksty s kommientarijami i słowariem

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1979–31 V 1980)

 

 

powrót