Tom VIII – 1982

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

S. Urbańczyk: Straty polskiego językoznawstwa w latach 1980–1981

 

ROZPRAWY

L. Richter: Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej

L. Dukiewicz: Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego

R. Grzegorczykowa: Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka

M. Grochowski: Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie)

M. Grochowski: O strukturze semantycznej zdań z partykułą chociaż

R. Laskowski: Dobrze

A. Bednarek: O sumieniu – rozważania semantyczne

Z. Zaron: O wdzięczności. Analiza semantyczna wyrażenia być wdzięcznym

J. Puzynina: O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych

I. Bobrowski: Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się

A. Bartkowicz: Resultative Elements in Some Constructions with Motion Verbs Accompanied by Spatial Prepositional Phrases in English and Polish

H. Wróbel: Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowych z listów Polonii amerykańskiej

O. Wolińska: Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych)

F. Sowa: Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

B. Stanecka-Tyralska: Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym Wielkiej Brytanii

D. Bieńkowska: Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta

 

SPRAWOZDANIA

A. Kowalska: Stan i perspektywy prac nad Atlasem gwar mazowieckich

H. Zduńska: Z prac nad Atlasem językowym Europy

A. Basara, B. Falińska: Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18–29 V 1981)

L. Dukiewicz: Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16–18 X 1981)

 

RECENZJE I POLEMIKI

K. Termińska: Głos polemiczny w sprawie książki Macieja Grochowskiego, Pojęcie celu. Studia semantyczne

I. Bobrowski: Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I

M. Kawka: Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych

W. Kupiszewski: J. Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich

G. Rodekuhr: R. Laskowski, Polnische Grammatik

G. Rodekuhr: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich I

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1980–31 V 1981)

  

 

powrót