Tom IX – 1983

Przewodniczący komitetu redakcyjnego: Stanisław Urbańczyk

 

ROZPRAWY

K. Waszakowa: Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim

A. Pohl: Posesywność w gramatyce generatywnej współczesnego języka polskiego

A. Malicka-Kleparska: Podwójna motywacja w morfologii generatywnej: formalny model derywacji nazw żeńskich w języku polskim

A. Awdiejew: Klasyfikacja funkcji pragmatycznych

B. Dancygier: Adjective-Noun Interrelations and the Syntactic Function of Adjectives

U. Andrejewicz: Homonimia grup imiennych w zdaniach współczesnej polszczyzny

E. Jędrzejko: Opis formalnopowierzchniowych realizacji struktur z czasownikami strachu

A. Jakubczak: Forma orzeczenia zdania celowego w języku polskim

Z. Topolińska: Z zagadnień semantycznej i syntaktycznej interpretacji przysłówków

W. Grzybowski: O znaczeniach czasowników aprobować i zgadzać się

M. Grochowski: Kryteria rozróżniania znaczeń wyrażenia bodaj

I. Dulewiczowa: Wokatywna forma rzeczowników w języku polskim i rosyjskim

K. Siekierska: Z dziejów kształtowania się języka nauki polskiej. Funkcje porównań w średniopolskich źródłach wiedzy

Z. Kowalik-Kaleta: Strukturalistyczna a strukturalna klasyfikacja nazwisk

 

SPRAWOZDANIA

J. Basara: Międzynarodowa Konferencja Komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Jabłonna pod Warszawą 31 V–5 VI 1982 r.)

 

RECENZJE

A. Szołtysek: S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowych

A. Basara: Z. Zagórski, O badaniach integracji w zakresie świadomości językowej w kilku województwach zachodnich

B. Szydłowska-Cegłowa: Z badań nad językiem polskim środowisk emigracyjnych

L. Dukiewicz: G. Hentschel, Die Perzeption der vorderen labialen Vokale des Deutschen durch Native-Speaker des Polnischen

M. Łepecki: Nowe bibliografie językoznawstwa polonistycznego

 

KRONIKA

K. Rymut: Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 VI 1981–31 XII 1982)

 

 

powrót