Socjolekt jako przedmiot badań. Studium przypadku [Recenzja książki Tomasza Łukasza Nowaka, „Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów”, Kraków: Universitas, 2020, 273 s.]
PDF
ePUB
mobi

Słowa kluczowe

socjolingwistyka
socjolekt
socjolekt gejów
język ukrycia
badania socjolektów

Jak cytować

Jarosz, B. (2021). Socjolekt jako przedmiot badań. Studium przypadku [Recenzja książki Tomasza Łukasza Nowaka, „Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów”, Kraków: Universitas, 2020, 273 s.]. Polonica , 41 (1). https://doi.org/10.17651/POLON.41.9
https://doi.org/10.17651/POLON.41.9
PDF
ePUB
mobi

Bibliografia

Słowniki

e-SJPD: Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/ (dostęp: 4.01.2020).

Karaś, M. (red.). (1979). Słownik gwar polskich. Zesz. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

SSP – Lewinson, J. (1999). Słownik seksualizmów polskich. Warszawa: Książka i Wiedza.

STGP – Stępniak, K. (1993). Słownik tajemnych gwar przestępczych. Londyn: Puls.

Beletrystyka i wspomnienia

Babinicz, W. (1965). Działęż. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Łoziński, J. (1978). Pantokrator. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Literatura

Baer, M. i Lizurej, M. (2007). Z odmiennej perspektywy. Pomiędzy studiami gejowsko-lesbijskimi a studiami queer. Wprowadzenie. W: M. Baer i M. Lizurej (red.), Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce (s. 5–28). Wrocław: Arboretum.

Barrett, R. (2018). Speech play, gender play, and verbal artistry of queer argots. Suvremena Lingvistika, 44, 215–242.

Boswell, J. (2006). Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Europie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku. Przeł. J. Krzyszpień, Kraków: Nomos.

Bugajski, M. (1992). Interferencja jako przyczyna przeobrażeń językowych. Język a Kultura, 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, 87–93.

Dyszak, A. (2012a). Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim. Studia Językoznawcze, 11, 55–80.

Dyszak, A. (2012b). O socjolekcie gejów (na podstawie powieści Michała Witkowskiego pt. Lubiewo). W: M. Karwatowska i J. Szpyra-Kozłowska, Oblicza płci. Język, kultura, edukacja (s. 29–42). Lublin: UMCS.

Dyszak, A. (2015). O zapisanym słownictwie mniejszości seksualnych. Etnolingwistyka, 27, 201–220.

Dyszak, A. (2021). Nie tylko językowy świat ciot i pedałów w opisie socjolektalnym (Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, Kraków: Universitas 2020, 273 s.), Etnolingwistyka, 33, 354–359.

Fiedotow, A. (2012). Początki ruchu gejowskiego w Polsce (1981–1990). W: P. Barański, A. Czajkowska, A. Fiedotow, M. Kula i A. Wochna-Tymińska (red.), Kłopoty z seksem w PRL. Rodzenie nie całkiem po ludzku, aborcja, choroby, odmienności (s. 241–358). Warszawa: Wydawnictwo UW.

Grabias, S. ([1994] 2019). Język w zachowaniach społecznych. Lublin: UMCS

Janicki, K. (2015). Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce. Kraków: Znak.

Jarosz, B. (2015). Między obiektywizmem a subiektywizmem, czyli o wyjaśnianiu znaczeń w badaniach socjolingwistycznych. W: M. Karwatowska, R. Litwiński i A. Siwiec (red.), Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej (s. 121–134). Lublin: UMCS.

Jarosz, B. (2016). Typologie socjolektów w polskiej literaturze językoznawczej. Implikacje terminologiczne. W: S. Gaś, D. Kalecińska i S. Wawrzyniak (red.), Badania nad językiem i kulturą. T. 1: Tradycja i współczesność w języku i literaturze (s. 139–155). Poznań: Bogucki.

Jarosz, B. (2018a), Forum internetowe jako źródło materiału socjolektalnego. Postulaty metodologiczne. W: B. Skowronek, A. Walecka-Rynduch i E. Horyń (red.), Język a media. Wzory języka we współczesnych mediach (s. 20–32). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Jarosz, B. (2018b). O (nie)tożsamości pojęć język specjalistyczny, język specjalny, język fachowy, język profesjonalny, język zawodowy, profesjolekt, technolekt. Polonica, 38, 1–24.

Jarosz, B. (2021). O języku mężczyzn o orientacji homoseksualnej (Tomasz Łukasz Nowak, Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów, Kraków: Universitas 2020, 273 s.), Etnolingwistyka, 33, 360–363.

Kita, M. (2016). Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kita, M. (2018). Czy potrzebna jest lawendowa lingwistyka? W: J. Tambor i M. Maciołek (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 3: Współczesne aspekty badań nad językiem polskim – teoria i praktyka (s. 61–72). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, 2020, [wyd. 3]. https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stronę.pdf (dostęp: 16.01.2020).

Kołodziejek, E. ([2005] 2015). Człowiek i świat w języku subkultur. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe USz.

Kostrzewa, Y. i in. (2009). HomoWarszawa. Przewodnik kulturalno-historyczny. Warszawa: Abiekt.pl.

Kurpiers, D. (2013). „Przyjaciel poszukiwany”. Anonse ze Śląska w tygodniku „Die Freundschaft” w latach 1919–1921. Kwartalnik Opolski, 1, 85–108.

Majka-Rostek, D. (2002). Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Munikowski, Ł. (2020). Tomasz Łukasz Nowak – Język ukrycia [recenzja]. http://szuflada.net/tomasz-lukasz-nowak-jezyk-ukrycia/ (dostęp: 6.01.2020)

Niziołek, G. (2016). Coming in. Przyczynek do badania historii homoseksualności. Teksty Drugie, 6, 282–296.

Nowak, T.Ł. (2016b). Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich. Dziennikarstwo i Media, 7, 173–185.

Nowak, T.Ł. (2017). O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja. Etnolingwistyka, 29, 245–255.

Nowak, T.Ł. (2019). Przez język ukrycia po słowo na „g”. Kim są bohaterowie czasów queer before gay? Poznańskie Studia Slawistyczne, 16, 193–208.

Pędzich, B. (2012). Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy. Warszawa: WUW.

Piekot, T. (2008). Język w grupie społecznej. Wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa.

Rejter, A. (2013). Płeć – język – kultura. Katowice: UŚ.

Rodzoch-Malek, J. (2012). W jaki sposób mówi się w polszczyźnie o homoseksualizmie i osobach homoseksualnych? Analiza leksyki na podstawie danych leksykograficznych i tekstowych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski [rozprawa doktorska dostępna online].

Stępniak, K. (1979). Nazwy współczesnych gwar przestępczych. Prace Filologiczne, 29, 111–118.

Ulańska, Z. (2020). Lawendowa lingwistyka dla początkujących [recenzja]. Polisemia, 1. http://www.polisemia.com.pl/numer-1-2020-23---konflikty/montaze-lawendowa-lingwistyka-dla-poczatkujacych (dostęp: 7.01.2020).

Wilkoń, A. ([1987] 2000). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyznyhttp://www.polisemia.com.pl/numer-1-2020-23-konflikty/montaze-lawendowa-lingwistyka-dla-poczatkujacych, wyd. 2, popr. Katowice: UŚ.

Downloads

Download data is not yet available.