Normy redakcyjne

 • Uprzejmie prosimy autorów o przysyłanie tekstów przeznaczonych do druku poprzez internetowy system obsługi czasopisma Open Journal Systems w dwóch plikach o następujących formatach: doc / docx / odf oraz pdf.
 • Nie ograniczamy długości tekstu, prosimy wszakże o teksty spójne i przejrzyste kompozycyjnie.
 • Teksty mogą być pisane w języku polskim i angielskim.
 • Do głównego tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (700-800 znaków) wraz z tłumaczeniem tytułu oraz podać do pięciu słów kluczowych w obu językach.
 • Maszynopis powinien mieć wszystkie marginesy wielkości 2,5 cm, wielkość czcionki 12 pkt., a odstęp między wierszami 1,5. Preferowany krój czcionki to Times New Roman.
 • Przypisy dolne (nie końcowe!) służą do umieszczania uzupełnień i komentarzy do tekstu głównego. Cytowania należy umieszczać w tekście głównym w stylu APA.
 • Wszystkie przykłady powinny być zapisane kursywą, natomiast wyrazy obce – antykwą. Dłuższe, kilkuwierszowe cytaty należy umieszczać w osobnych akapitach. Tytuły cytowanych tekstów powinny byc ująte w cudzysłów.
 • W procesie recenzowania stosowana jest zasada tzw. podwójnie ślepej recenzji (double-blind review process), zgodnie z którą Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 • Redakcja prosi, aby autorzy zadbali o anonimizację tekstów.
  • W tym celu w wersji artykułu nadsyłanej do redakcji należy usunąć nazwisko autora i jego afiliację.
  • Nazwa pliku nie może zawierać nazwiska autora.
  • Z właściwości pliku należy usunąć autora i wszystkie dane umożliwiające jego identyfikację.
  • W tekście nie mogą znajdować się informacje o finansowaniu badań.
  • Należy unikać nadmiaru autocytowań, sformułowań typu „w pracy (xyz) ustaliłem”, cytowania własnych prac w druku itp. Wszystkie te informacje, a także autocytowania i sformułowania odnoszące się do autora należy dodać do tekstu po recenzji.
 • Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię, która powinna zawierać wszystkie pozycje cytowane w tekście głównym i w przypisach zgodnie ze stylem APA (wzór).