Proces recenzowania

- Propozycja tekstu przygotowanego w oparciu o podane normy redakcyjne (https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/norms) przesyłana jest za pomocą platformy OJS: https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/submission/wizard.

- Redakcja dokonuje wstępnej oceny tekstu, biorąc pod uwagę przede wszystkim jego oryginalność oraz zgodność z profilem naukowym czasopisma.

- W przypadku oceny negatywnej artykuł nie jest poddawany ocenie w ramach procesu recenzyjnego.

- Dla tekstu ocenionego pozytywnie redaktor czasopisma wyznacza dwóch recenzentów. Mając na względzie dobre praktyki redakcyjne oraz komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych powoływani Recenzenci są niezależni, afiliowani w jednostkach, z którymi nie jest związany autor artykułu. Ponadto autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

- Recenzja przygotowywana jest w ustalonym z recenzentami terminie. Przedstawiana jest w formie pisemnej w oparciu o udostępniony formularz recenzji (https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/form). Recenzja zawiera jednoznaczną rekomendację: a. nie rekomenduję do druku, b. rekomenduję do druku bez zastrzeżeń c. rekomenduję do druku po poprawkach, d. rekomenduję do druku po poprawkach i ponownej recenzji.

- W przypadku rekomendacji zakładającej naniesienie poprawek, autor przedstawia wersję tekstu uwzględniającą (lub nie) uwagi i sugestie recenzenta oraz osobny plik z odpowiedzią na przedstawioną recenzję. Jeśli autor nie uwzględnia pewnych zaleceń recenzenta, powinien to szczegółowo uzasadnić. Poprawki należy wprowadzać w trybie śledzenia zmian.

- Recenzje (oraz pozostałe informacje dotyczące statusu tekstu) udostępniane są na koncie autora na platformie OJS, mogą także zostać przesłane drogą mailową.

- W przypadku dwóch skrajnych recenzji redakcja może powołać trzeciego recenzenta lub podjąć decyzję odnośnie publikacji lub odrzucenia tekstu bez zewnętrznych konsultacji.

- Ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odrzucenia artykułu należy zawsze do redakcji czasopisma.