O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1975 roku.

Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych. Pierwszeństwo dajemy pracom, które znajdują mocne oparcie w teorii.

Większość tekstów jest publikowanych w języku polskim, przyjmujemy też teksty angielskojęzyczne.

Od numeru XXXV (2015) pierwotną wersją POLONIKÓW jest wersja elektroniczna. Artykuły są publikowane sukcesywnie w wersji elektronicznej na zasadach wcześniejszego dostępu. Raz w roku wydawana jest wersja papierowa.

Numer ISSN: 0137-9712.
Numer e-ISSN: 2545-045X.

Najnowszy numer oraz wybrane tomy archiwalne można nabyć w księgarni Instytutu Języka Polskiego PAN. Po wyczerpaniu nakładu publikacja udostępniana jest na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

POLONICA znajdują się w wykazie czasopism naukowych MNiSW (20 punktów), indeksowane są w internetowych bazach danych: Polska Bibliografia Naukowa (Pol-index), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz BazHum. Ponadto czasopismo notowane jest na liście ERIH PLUS.

Redakcja dziękuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za hojne wsparcie w ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych.


Harmonogram publikacji

Od numeru XXXV (2015) pierwotną wersją POLONIKÓW jest wersja elektroniczna. Artykuły są publikowane sukcesywnie w wersji elektronicznej na zasadach wcześniejszego dostępu. Raz w roku wydawana jest wersja papierowa.


Polityka otwartego dostępu

Czasopismo jest udostępniane na zasadach open access.


Historia czasopisma

POLONICA, założone z inicjatywy Stanisława Urbańczyka w 1975 roku i od początku związane z Instytutem Języka Polskiego PAN, są czasopismem poświęconym głównie gramatyce i semantyce współczesnej polszczyzny, z naciskiem na prace mocno osadzone w teorii.
Publikują artykuły i recenzje, których przedmiot stanowią synchroniczne i diachroniczne badania nad językiem polskim oraz teoria i metodologia lingwistyczna. Tradycyjnie na łamach POLONIKÓW zamieszczane były głównie rozważania nad polszczyzną współczesną, jednak profil czasopisma stopniowo ulegał rozszerzaniu.
Pierwszym redaktorem był Stanisław Urbańczyk, obecnie funkcję tę pełni Rafał Górski. Sekretarzem redakcji jest Iwona Krawczyk.