Kraków w gwarach i folklorze
PDF

Słowa kluczowe

leksyka gwarowa
frazeologia gwarowa
pieśni ludowe
Kraków
krakowski

Jak cytować

Tyrpa, A. (2016). Kraków w gwarach i folklorze. Polonica, 36, 167–180. https://doi.org/10.17651/POLON.36.12

Abstrakt

This article tries to recreate the image of Cracow and its inhabitants, as well as the population of nearby villages. Material analyzed in the article consists of dialect vocabulary, phraseology and lyrics of folk songs. Dialects and folklore preserve the image of the city and its architecture, as well as products with names containing a referrence to Cracow. There exists a rich collection of words describing the Cracow regional costume and its various parts, as well as names of objects used i the countryside, songs and dances connected to Cracow. It is worth noting that things considered Cracovian are often automatically identified with Polishness.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.12
PDF

Bibliografia

Adamowski J., 1993, Nazwy miejscowości Lubelszczyzny w wybranych gatunkach folkloru, [w:] Rozprawy Slawistyczne 7: Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych, red. S. Warchoł, Lublin, s. 25–38.

Bartmiński J., 2006, Krakowianin, [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 252–257.

Biolik M., 1993, Nazwy własne w mazurskich pieśniach ludowych z XIX w., [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 247–252.

Brzozowska M., 2006, Kraków, w: Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 247–251.

Gałecki Z., 2014, Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Lublin.

Krawczyk-Tyrpa A., 2001, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.

Kupiszewski W., 1958, Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. Ludowe nazwy gwiazdozbiorów, Poradnik Językowy, s. 233–245.

Nowakowska A., Tomczak L., 2006, Jak daleko z Kołomyi do Grójca? Nazwy miejscowe w polskiej frazeologii, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok, s. 553–561.

Osmańczyk E.J., 1985, Wisła i Kraków to Rodło, Warszawa.

Pisarek W., Wyobrażenia o polskich typach regionalnych, Zeszyty Prasowe, r. XVI, nr 1 (63), s. 73–78.

Reinfuss R., 1946, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, Lublin.

Rospond S., 1974, O frazeologii nazewniczej, Prace Filologiczne XXV, s. 469–476.

Tyrpa A., 2015, Opowieść o Warszawie wysnuta ze słowników i tekstów folkloru, w druku.

Wolnicz-Pawłowska E., 2001, Toponimy w „ruskich” tomach „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga, [w:] Toponimia i oronimia, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, Kraków, s. 177–188.

Żeromski S., 1965, O gwarach polskich, Język Polski XLV, s. 76–81.

Żurawski S. (red.), 2007, Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, Warszawa.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.