Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary
PDF

Słowa kluczowe

gwary małopolskie
frazeologia gwarowa

Jak cytować

Duda, M. (2019). Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary . Polonica, 36, 311–321. https://doi.org/10.17651/POLON.36.21

Abstrakt

The paper presents an analysis of dialectal phraseological units from Szynwałd (eastern Lesser Poland). The author presents dialectal features in groups: phonetic features, examples of dialect word formation, inflection, dialectal lexemes and differential idioms.

https://doi.org/10.17651/POLON.36.21
PDF

Bibliografia

Czesak A., 1998, Frazeologia gwarowa – problemy i postulaty, [w:] Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, nr 99, red. S. Gala, s. 285–293.

EtymSł – Sławski F., 1975–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 5, Kraków.

Górnowicz H., 1974, Idiomatyzmy frazeologiczne w gwarach malborskich w stosunku do języka ogólnopolskiego, Prace Filologiczne, t. 25, Warszawa, s. 397–406.

Krawczyk-Tyrpa A., 1988, O pewnych cechach odróżniających frazeologię gwarową od frazeologii języka literackiego (na przykładzie związków frazeologicznych z komponentem chodzić), [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, IV, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 137–145.

Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.

KSGP – kartoteka Słownika gwar polskich IJP PAN.

Lewicki A.M., 1976, Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego, Katowice.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, 307–326.

Piechnik A., 2015, Dyferencyjne ekspresywizmy gwarowe w języku małopolskich gimnazjalistów, [w:] Dialog z tradycją. Język–komunikacja–kultura, t. 3, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 457–466.

Rak M., 2006, Frazeologia gwarowa w ujęciu leksykograficznym – problemy i postulaty, Język Polski LXXXVI, s. 11–19.

Rak M., 2007, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków.

S – Sychta B., 1973, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 4: U–Ž, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.

SFGD – Rak M., 2005, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków.

SFŚl – Przymuszała L., 2013, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Opole.

SGP – Słownik gwar polskich, Źródła i t. 1, red. M. Karaś, J. Reichan, t. 2–5, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. 4, red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. 7–9, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, R. Kucharzyk, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, od z. 2 Łódź, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków, od t. 4 – Kraków, 1977–.

SGP Kar – Karłowicz Jan 1900–1911 – Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków.

SJP Dor – Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa, dostępny w Internecie: http://sjp.pwn.pl/doroszewski , [dostęp: 05.09.2015].

SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN on-line, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 5 września 2015)

SW – Słownik języka polskiego, 1900–1935, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa.

Tyrpa A., 2011, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków.

Urbańczyk S., 1984, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Zbiór wyrażeń gwarowych zasłyszanych w Szynwałdzie, oprac. P. Zięba, S. Podraza, A. Mądel, http://www.szynwald.pl/tradycje-i-zwyczaje-w-szynwaldzie/585-wyrazy-gwarowe-z-szynwaldu (dostęp: 6 września 2015).

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.