Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych
PDF

Słowa kluczowe

stylizacja
kompetencja językowa
język artystyczny
dialog filmowy

Jak cytować

Bobrowski, J. (2019). Pojęcie kompetencji stylizacyjnej i jego użyteczność w badaniach nad językową stylizacją historyczną w filmowych listach dialogowych. Polonica , 37 , 13–22. https://doi.org/10.17651/POLON.37.2

Abstrakt

The article discusses the issue of the sending-receiving stylization competence. By sending stylization competence the author means the ability to use stylization operations in artistic texts while receiving competence is the ability to read those texts adequately and completely. The author proposes specific research procedure which enables the exploration and consequently comprehensive description of stylization competences of the authors and recipients of artistic messages, which material of one of components is verbal code. The author also shows the utility of this procedure in the researches over linguistic stylization (mainly historical) in the film dialogues.

https://doi.org/10.17651/POLON.37.2
PDF

Bibliografia

Balcerzan E., 1971, Perspektywy poetyki odbioru, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław, s. 79–95.

Brzezinowa M., 1976, Język ludowy na oświeceniowej scenie (tło do „Krakowiaków i górali”), Język Polski LVI, z. 5, s. 343–357.

Cockiewicz W., 1999, Stylizacja biblijna w „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”, [w:] Mickiewicz i kresy, red. Z. Kurzowa, Z. Cygal-Krupowa, Kraków, s. 131–144.

Dubisz S., 1986, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (Nurt ludowy w latach 1945–1975), Wrocław.

Dubisz S., 1991, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa.

Głowiński M., 1970, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Warszawa.

Grucza F., 1983, Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka — jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa.

Handke K., 2003, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 1 wstępny, Kraków.

Hymes D., 1972, On communicative competence, [w:] Sociolinguistics. Selected Readings, red. J. B. Pride, J. Holmes, Harmondsworth, s. 269–293.

Ignatowicz-Skowrońska J., 2000, Stylizacja na styl potoczny w prozie Marka Nowakowskiego, Szczecin.

Jodłowski S., 1932, O archaizacji językowej w dzisiejszej beletrystyce polskiej, Przegląd Humanistyczny, z. 1, s. 1–8.

Klemensiewicz Z., 1961, Swoiste właściwości języka Wyspiańskiego i jego utworów, [w:] idem, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa, s. 301–366.

Kresa M., 2014, Gwara w filmie i serialu fabularnym — perspektywy badawcze, Prace Filologiczne LXV, s. 233–249.

Lalewicz J., 1975, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław.

Lewicki A.M., 1993, Językoznawstwo polskie w XX wieku, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bart - miński, Wrocław, s. 589–624.

Malinowska E., 1988, Odmiany stylizacyjne i ich dystrybucja w zależności od form wypowiedzi w „Żywocie Mikołaja Srebrempisanego”, [w:] Język osobniczy jako przedmiot lingwistyki, red. J. Brzeziński, Zielona Góra, s. 141–152.

Markiewicz H., 1984, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, [w:] idem, Wymiary dzieła literackiego, Kraków, s. 221–238.

Miodunka W., 2003, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Osadnik W., 1986, Lingwistyka i film. Krytyczna ocena tendencji lingwistycznej w badaniach nad filmem, Katowice.

Pisarkowa K., 1965, Funkcje i sposoby stylizacji językowej u Sławomira Mrożka, Język Polski XLV, z. 3, s. 164–178.

Riffaterre M., 1959, Cryteria for Style Analysis, Word XV, s. 154–174.

Rittel T. 1993, Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków. — 1994, Metodologia lingwistyki edukacyjnej, Kraków.

Sławiński J., 1981, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, Teksty, nr 3 (57), s. 5–34.

Strycharska-Brzezina M., 2009, Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej. Studia nad stylizacją językową w utworach literackich, Kraków.

Śliwiński W., 2016, Dialektyzmy i kultura ludowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, Kraków.

Wilk E., 1989, Kompetencja audiowizualna. Zarys problematyki, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Wilkoń A., 1976, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Warszawa–Kraków.

Wojtak M., 1988, O języku i stylu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Lublin.

Zawadowski L., 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa.

Zborowski J., 1913, Z dziejów języka nowopolskiego. I. Archaizowanie i archaizmy językowe, Język Polski I, z. 5, s. 129–138, z. 6, s. 161–171, z. 7, s. 199–209.

Zgółka T., 1980, Język. Kompetencja. Gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki, Poznań–Warszawa 1980.

Downloads

Download data is not yet available.