Nazwy własne a otępienie — ujęcie kliniczne
PDF

Słowa kluczowe

toponimy
hydronimy
nazwy własne
demencja
otępienie naczyniopochodne (VaD)

Jak cytować

Gliwa, R. (2017). Nazwy własne a otępienie — ujęcie kliniczne. Polonica , 37 , 37–51. https://doi.org/10.17651/POLON.37.4

Abstrakt

The subject of the study was an experiment to evaluate the ability to decode and locate toponyms and hydronymes on the map in dementia on vascular ethiopathogenesis. The experiment allowed to distinguish the levels of disturbances in the decoding ability of toponyms and hydronymes, depending on the depth of dementia. Dominant disturbances involve one component of visual-spatial gnosis — orientation on the map. The ability to correctly decode toponyms and hydronymes with distorted or abrogated mapping capabilities allows you to talk about a few independent paths for “searching” propria and their visual-spatial localization.

https://doi.org/10.17651/POLON.37.4
PDF

Bibliografia

Benton A.L. (red.), 1969, Contributions to clinical neuropsychology, Chicago.

Cipolotti L., 2000, Sparing of country and nationality names in a case of modality-specific oral output impairment: implications for theories of speed production, Cognitive Neuropsychology 17 (8), s. 709– –729.

Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheime row - skiego, 2012, Otwock.

Domagała A., 2007, Zachowania językowe w demencji, Lublin. — 2015, Narracja i jej zaburzenia w otępienia alzheimerowskim, Lublin.

Dręgowski J.B., 1990, Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa.

Gabrylewicz W., 2004, Rozpowszechnienie zespołów otępiennych, [w:] Otępienie, red. A. Szczudlik, P.P. Liberski, M. Barcikowska, Kraków.

Goodglas J.M., Kaplan E., 1972, The assessment of aphasia and related disorders, Philadelphia.

Grabowska A., 1997, Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji, [w:] Mózg a zachowanie, red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Warszawa, s. 147–183.

ICD 10, 1997, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10, Kraków–Warszawa.

Kądzielawa D., 1990, Podręcznik do Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana, War - szawa.

Kozubski W., Liberski P.P., 2014, Neurologia, Warszawa.

Lezak M.D., 1995, Neuropsychological assessment, New York.

Łuria A.R., 1967, Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu, Warszawa.

Marczewska H., Osiejuk E., 1994, Nie tylko afazja... O zaburzeniach w demencji Alzheimera, demencji wielozawałowej i przy uszkodzeniach prawej półkuli mózgu, Warszawa.

Martins I.P., Farrajota L., 2007, Proper and common names: A double dissociation, Neuropsychologia 45, s. 1744–1756.

Maruszewski M., 1970, Mózg a mowa. Zagadnienie neuropsychologiczne, Warszawa.

Młodkowski J., 1998, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa.

Mumenthaler M., Bassetti C., Deatwyler Ch., 2005, Diagnostyka różnicowa w neurologii, red. R. Podemski, Wrocław.

Pąchalska M., 1986, Kompleksowy model rehabilitacji chorych z ogniskowym uszkodzeniem mózgu i afazją całkowitą, Kraków.

Pąchalska M., 2012, Afazjologia, Warszawa.

Parnowski T., 2010, Choroba Alzheimera, Warszawa.

Ritchie K., 2002, Epidemiology of of the Dementias and Alzheimer’s disease, [w:] Evidence based Dementia Practice, red. N. Qizilbacg, L.S. Schneider, H. Chui, P. Tariot, H. Brodaty, J. Kaye, T. Erikinjuntti, Oksford, s. 238–259.

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2015, Semantyka nazw własnych w ujęciu neurolingwistycznym, [w:] Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź, s. 67–80.

Strelau J., Doliński D., 2015, Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2, Gdańsk.

Szumska J., 1980, Metody badania afazji, Warszawa.

Valentine T., Brennen T., Brédart S., 1996, The Cognitive Psychology of Proper Names. On the importance of being Ernest, London–New York.

Walsh K., 2000, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa.

Zawadzka E., 2013, Świat w obrazach u osób po udarach mózgu, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.